Civilná ochrana
Územie obce Smolenice môže byť potenciálne ohrozované z nasledujúcich zdrojov, ohrozenia:
A: Jadrové zariadenie (JZ) SE-EBO V-2 J. Bohunice
B: Únik chemických nebezpečných látok zo stacionárnych zdrojov na území obce, prípadne pri preprave po cestných komunikáciách.
Oznam

Vykurovacie obdobie z hľadiska požiarnej bezpečnosti.
Oznam

Ochrana úrody pred požiarmi

Informačný leták k číslu tiesňového volania 112

Na základe usmernenia Obvodného úradu Trnava - Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia. V dňoch od 10.10. 2012 do 31.10. 2012 bude v priestoroch obecného úradu zriadená výdajňa jódových profylaktík. Obyvatelia sú povinní si prevziať nové balenia jódových profylaktík a odovzdať staré balenia.

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti