Historické budovyStará fara so slnečnými hodinami
Lokalita: Smolenice (v centre obce)

Dvojkrídlová budova postavená v roku 1746 grófom Jurajom Erdödym. Nádvorie má vystavané vo forme átria. V tom období tu pôsobil kňaz Pavol Floriančič, ktorý novú budovu aj zariadil. Uličný trakt patril kňazom a kaplánom, bočný zasa služobníctvu. Fara mala dve záhrady, klenbovú pivnicu a stajňu pre kone a ovce. V strede uličnej fasády sa nachádzajú pôvodné slnečné hodiny. V interiéri je dodnes dochovaná pôvodná farská knižnica aj s časťou mobiliáru. V súčasnosti je budova využívaná pre účely múzea Molpír.


Stará škola
Lokalita: Smolenická Nová Ves (pri hlavnej ceste)

Dvojkrídlový objekt s bohato zdobenou uličnou fasádou. Okenné a dverové profilované šambrány majú ihlanovité klenáky vo vrchole. Nárožia budovy majú výraznú bosáž. Pred budovou bola osadená pamätná busta Štefana Baniča, vynálezcu padáka. V budove je aj jeho pamätná izba.


Starý pivovar Erdödyovcov
Lokalita: Smolenice (Pivovavrská ulica)

Štvorkrídlový objekt s uzavretým nádvorím. Plasticky členená uličná fasáda bola narušená nevhodnými zásahmi v 20. storočí. Pôvodne tu bol pivovar a neskoršie aj liehovar Krištofa Erdödyho.


Zemianska kúria Kollerovcov
Lokalita: Smolenice (v centre obce)
Dvojkrídlová budova s bohato zdobenou uličnou fasádou, ktorú dal roku 1875 prestavať Július Koller. Za kúriou sa v minulosti nachádzali dve kaplnky a park skladbou drevín podobný parku v kaštieli. Nad hlavným je situovaný erb rodiny Kollerovcov.


Smolenický zámok s areálom a anglický romantizujúci park
Lokalita: Smolenice (nad obcou)

Romantizujúca stavba vystavaná na ruinách pôvodného stredovekého hradu zo 14. storočia podľa projektu architekta J. Huberta, autora Bojnického zámku. Stavebné práce donačne zabezpečovala rodina Pálfyovcov a začali v 2. polovici 19. storočia. Následné prestavby predĺžili stavebný ruch až do roku 1957. Na stavbe prevládajú prvky neogotiky aj keď je pod nimi už cítiť železobetónový skelet modernej architektúry. V interiéri sa z pôvodného mobiliáru zachovalo z rôznych dôvodov veľmi málo dobového zariadenia a zámok bol postupne upravovaný najmä na využitie Slovenskou akadémiou vied. Anglický romantický park v areáli pod zámkom bol založený a udržiavaný rodinou Pálfiovcov. V obci boli ešte dva parky so vzácnou skladbou drevín a síce pri ich letnom sídle, dnes neexistujúcom kaštieli v strede obce a taktiež za zemianskou kúriou Kollerovcov.


texty vypracoval: Mgr. Andrej Lančarič