Vývoz odpadu


na rok 2018

Kalendár vývozu komunálneho odpadu, papierov, plastov a bioodpadu z rodinných domov na rok 2018