Tlačivá na stiahnutie


Žiadosť o povolenie predaja na trhových miestach

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Ohlásenie drobnej stavby

Žiadost o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Žiadosť o stavebné povolenie stavby

Žiadosť o rozkopávkové povolenie

Oznámenie prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania

Čestné vyhlásenie

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie stavebných úprav

Ohlásenie stavebných úprav pre byty v osobnom vlastníctve

Ohlásenie udržiavacích prác

Splnomocnenie

Žiadosť o povolenie informačného, reklamného, propagačného zariadenia

Žiadosť o rozkopávkové povolenie

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby

Žiadosť o sprístupnenie informácie

Žiadosť o stavebné povolenie stavby

Žiadosť o určenie súpisného - orientačného čísla

Žiadosť o zmenu staby pred jej dokončením

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
a Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu

Súhlas s prihlásením občana na pobyt

Žiadosť o zrušenie trvalého pobytu

Žiadosť o vydanie matričného dokladu

Oznámenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva