Územný plán obce Smolenice


1 ŠIRŠIE VZŤAHY (6,24 Mb)

2 KOMPLEXNÝ VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA ZÁVÄZNÁ ČASŤ VEREJNOPROSPEŠNEJ STAVBY (57,5 Mb)

3A KOMPLEXNÝ VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA ZÁVÄZNÁ ČASŤ VEREJNOPROSPEŠNEJ STAVBY(2,55 Mb)

3B KOMPLEXNÝ VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA ZÁVÄZNÁ ČASŤ VEREJNOPROSPEŠNEJ STAVBY (3,4 Mb)

3C KOMPLEXNÝ VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA ZÁVÄZNÁ ČASŤ VEREJNOPROSPEŠNEJ STAVBY (1,2 Mb)

4A VÝKRES VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO VYBAVENIA (1,64 Mb)

4B VÝKRES VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO VYBAVENIA (2,71 Mb)

4C VÝKRES VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO VYBAVENIA (0,8 Mb)

5A VÝKRES VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA (1,46 Mb)

5B VÝKRES VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA (2,37 Mb)

5C VÝKRES VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA (0,8 Mb)
6 OCHRANA PRÍRODY A TVORBA KRAJINY VRÁTANE PRVKOV ÚSES (54,8 Mb)

7 VÝKRES PERSPEKTÍVNEHO POUŽITIA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY NA NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY (2,09 Mb)

SCHÉMA ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ A VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB (2,5 Mb)

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE SMOLENICE - Smerná a záväzmá časť (2,32 Mb)