Všeobecne záväzné nariadenia obce Smolenice

Návrhy


Dodatky


Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Obce Smolenice č. 49/2013
o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby v obci Smolenice

Dodatok č. 2 ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Smolenice č. 49/2013 o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby v obci Smolenice


VZN ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie č. 21/2008 v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 33/2009

VZN ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2008

VZN ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2008

VZN ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2008

VZN ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2007

VZN ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2007

VZN ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2007

Všeobecné záväzné nariadenia obce Smolenice 2018

VZN č. 71/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materských škôl a žiaka školských zariadení na území obce pre rok 2018

Všeobecné záväzné nariadenia obce Smolenice 2017


VZN č. 70/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


VZN č. 69/2017 o dani z nehnuteľnosti


VZN č. 68/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
VZN č. 65/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materských škôl a žiaka
školských zariadení na území obce pre rok 2017

Všeobecné záväzné nariadenia obce Smolenice 2016

VZN Č. 64/2016 O udeľovaní Čestného občianstva Obce Smolenice, Ceny Obce Smolenice a Ceny starostu Obce Smolenice


VZN Č. 63/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Smolenice, ktorým sa ruší VZN č. 60/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Smolenice


VZN Č. 62/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Smolenice, ktorým sa ruší VZN č. 55/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadyna území Obce Smolenice


VZN Č. 61/2016 o dani z nehnuteľnosti, ktorým sa ruší VZN č. 56/2015 o dani z nehnuteľnosti


VZN č. 60/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Smolenice, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 46/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Smolenice


VZN č. 59/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materských škôl a žiaka
školských zariadení na území Obce Smolenice, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 54/2015 o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materských škôl a žiaka školských
zariadení na území obce na rok 2015

Všeobecné záväzné nariadenia obce Smolenice 2015


VZN č. 58/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Smolenice
VZN č. 57/2015 o dani za psa, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie č. 21/2008 o miestnych daniach na území Obce SmoleniceVZN č. 56/2015 o dani z nehnuteľnosti, ktorým sa ruší a dopĺňa VZN č. 51/2014 o dani z nehnuteľnostiVZN č. 55/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Smolenice, ktorým sa ruší a dopĺňa VZN o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na území obce Smolenice č. 52/2014


VZN č. 54/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materských škôl a žiaka školských zariadení na území obce pre rok 2015

Príloha k VZN 54


VZN č. 53/2015 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení
Všeobecné záväzné nariadenia obce Smolenice 2014


VZN č. 50/2014 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení


VZN č.51/2014 o dani z nehnuteľnosti, ktorým sa ruší a dopĺňa VZN č. 44/2012 o dani z nehnuteľnosti


VZN č. 52/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Smolenice, ktorým sa ruší a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne a stavebné odpady na území obce č. 47/2013
Všeobecné záväzné nariadenia obce Smolenice 2013

VZN č. 49/2013 O službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby v obci Smolenice

VZN č. 48/2013 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Smolenice

PRÍLOHY K VZN o podmienkach poskytovanie dotácií z prostriedkov obce č. 48/2013

VZN č. 47/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Smolenice, ktorým sa ruší a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne a stavebné odpady na území obce Smolenice č. 43/2012

VZN č. 46/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Smolenice,ktorým sa ruší a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 7/2007 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Smolenice

VZN č. 45/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materských škôl a školských zariadení na území obce

Všeobecné záväzné nariadenia obce Smolenice 2012

VZN č. 44/2012 o dani z nehnuteľnosti

VZN č. 43/2012 miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Smolenice

VZN č. 42/2012 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi z rozpočtu Obce Smolenice

VZN č. 36/2012 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Obce Smolenice č. 36/2010 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení.Všeobecné záväzné nariadenia obce Smolenice 2011

VZN č. 41 o dani z nehnuteľností

VZN č. 40 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Smolenice

VZN č. 39 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materských škôl a školských zariadení na území obce

VZN č. 38 o niektorých podmienkach držania psov v obci Smolenice
Všeobecné záväzné nariadenia obce Smolenice 2010

VZN č. 37 o zápise detí do Školského klubu Základnej školy s materskou školou v Smoleniciach

VZN č. 36 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadeníVšeobecné záväzné nariadenia obce Smolenice 2009


VZN č. 35 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Smolenice

VZN č. 34 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materských škôl a školských zariadení na území obce

VZN č. 33/2009 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 21/2008 o miestnych daniach na území obce Smolenice

VZN č. 32/2009 o opatrovateľskej službe a spôsobe určenia a výške úhrady za poskytovanie sociálnej službyVšeobecné záväzné nariadenia obce Smolenice 2008Všeobecné záväzné nariadenia obce Smolenice 2007


Všeobecné záväzné nariadenia obce Smolenice 2006

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady