Smolenice

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru stále pretrváva

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru stále pretrváva

Zakázané je najmä:

– Fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
– Vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
– Zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k vzniku požiaru alebo jeho rozšíreniu
– Spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Zdôrazňujeme, že v uvedenom čase sa nesmie opekať ani na vyhradených miestach, teda akýkoľvek otvorený oheň je zakázaný.

Za nedodržanie povinnosti, ktoré vyplývajú zo zákona o ochrane pred požiarmi, môže fyzická osoba dostať pokutu do výšky  331 € a právnická osoba do výšky 16 596 €.