Smolenice

Hasiči varujú pred zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov

Hasiči varujú pred zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Trnava od 10.07.2023 12:00 hod. až do odvolania.

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa §4 písm. b), §6b a §14 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa §10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov povinní najmä:

 • zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť, najmä v dňoch pracovného pokoja
  a v mimopracovnom čase; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť formou pochôdzok sa vypracúva časový harmonogram s určením trasy pochôdzok alebo určením vyhliadkových terénnych miest ; o vykonanej hliadkovacej činnosti viesť písomnú dokumentáciu; zabezpečiť pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
 • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,
 • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
 • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:
  1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,
  2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
  3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,
 • vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spravovanie dreva a zvyškov po ťažbe.