Smolenice

Informácie k referendu 2023 pre voličov

Informácie k referendu 2023 pre voličov

Referendum vyhlásené prezidentkou Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z. na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 sa koná v sobotu 21. januára 2023 od 7.00 do 22.00 h.

O čom sa hlasuje

V referende voliči rozhodnú o otázke:

„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že:
– v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;
– v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b) predčasným skončením volebného obdobia,“.
Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);
– v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová „predčasným skončením volebného obdobia“;
– v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4“ vkladá čiarka a tieto slová: „na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)“;
– v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie:
„n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“;
– v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;
– Čl. 98 odsek 2 znie:
„Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon.“?”

Kto hlasuje

Právo hlasovať v referende má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕši vek 18 rokov.

Kedy sa hlasuje

V sobotu 21. januára 2023 od 7.00 do 22.00 h.

Kde sa hlasuje

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

  • vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo
  • v ktoromkoľvek volebnom okrsku, pokiaľ má vydaný hlasovací preukaz

Do ktorého volebného okrsku patríte?

Rozhodnutie o referende spolu s uvedením vášho volebného okrsku ste dostali priamo do schránky koncom minulého roka.

Čo treba mať so sebou

Nezabudnite si priniesť občiansky preukaz.

Ako sa hlasuje

Po príchode do volebnej miestnosti sa preukážete okrskovej volebnej komisii predložením občianskeho preukazu. Pokiaľ máte hlasovací preukaz, predložíte ho spolu s občianskym. Hlasovací preukaz potom ostáva u komisie.

Dostanete hlasovací lístok a prázdnu obálku, ich prevzatie potvrdíte vlastnoručným podpisom v zozname voličov.

Pred hlasovaním prejdete do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Na hlasovacom lístku zakrúžkujete odpoveď Áno alebo Nie. Potom hlasovací lístok vložíte do obálky a tú následne do volebnej schránky. Hlasovací lístok, kde bude zakrúžkovaná viac než jedna odpoveď, bude neplatný.

Voliči so zdravotným postihnutím a indisponovaní

Pokiaľ kvôli indispozícii nemôžete krúžkovať odpoveď, oznámte to pred hlasovaním komisii. Do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov môžete vstúpiť s inou osobu, aby za vás podľa vašich pokynov v súlade so zákonom upravila hlasovací lístok a vložila ho do obálky. Touto osobou nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie.

Za voliča, ktorý pre zdravotné postihnutie nemôže sám vložiť obálku do volebnej schránky, to môže na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti urobiť iná osoba, nie však člen komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných zdravotných dôvodov, má právo požiadať mesto a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky – v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola OVK zriadená.

Nesprávne upravené hlasovacie lístky

Nesprávne upravený hlasovací lístok musí volič odložiť do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur. V prípade hlasovania mimo volebnej miestnosti volič nesprávne upravený hlasovací lístok znehodnotí pred členmi okrskovej volebnej komisie.

Kompletné informácie o referende 2023

Viac informácií nájdete na našej webovej stránke www.smolenice.com a na webstránke Ministerstva vnútra SR.

 

Okresný úrad Trnava, odbor VVS oznamuje, že voliči, ktorí sú z dôvodu  karantény pre pozitivitu na COVID19, majú možnosť voliť v referende tak, že požiadajú špeciálnu volebnú komisiu v období od 16.01.2023 do 20.01.2023 do 12,00 hodiny o zapísanie do špeciálneho zoznamu voličov nasledovne:

  1. Špeciálna volebná komisia so sídlom: Mestský úrad Trnava, Trhová 3, 917 01 Trnava, telefón: 033 5564 276 alebo 033 5564271, zapisovateľka: Bc. Katarína Haršányová, pre voličov, ktorí majú trvalý pobyt v obciach okresu Trnava;

Do zoznamu voličov špeciálnej volebnej komisie sa môžu prihlásiť i voliči s vydaným hlasovacím preukazom, ak sa budú zdržiavať v obci okresu Trnava a svoj trvalý pobyt majú v iných okresoch, napr. žijú v zariadení sociálnych služieb, žijú u svojich príbuzných a sú v z dôvodu   pozitivity na COVID19 v karanténe i s celou rodinou.

Volič uvedie:

  • titul, meno, priezvisko,
  • rodné číslo,
  • trvalý pobyt v zložení PSČ, mesto, ulica a číslo domu,
  • informáciu či žiadateľovi o špeciálny spôsob hlasovania bol vydaný Hlasovací preukaz,
  • číslo telefónu, na ktorom bude žiadateľ zastihnuteľný a adresu, kde sa volič bude v čase konania referenda zdržiavať (kam má prísť špeciálna volebná komisia).