Smolenice

Ako ďalej s kanalizáciou v Smoleniciach?

Ako ďalej s kanalizáciou v Smoleniciach?

Na Lesnej ulici sa tento týždeň pracovalo na kanalizačnej sieti. Jej časť bola dorobená a zároveň boli zrekonštruované a odizolované štyri betónové šachty, v ktorých dochádzalo k priesaku spodnej vody.

Neriešené nedostatky

Okresný úrad Trnava odbor starostlivosti o životné prostredie vykonával od 6. októbra 2022 štátny vodoochranný dozor a to na základe žiadosti Hydromeliorácií š.p. Predmetom dozoru bolo riešenie pretrvávajúceho stavu – vypúšťania odpadových vôd zo stoky starej kanalizácie do odvodňovacieho kanála „Od bitúnku“ a preverenie spôsobu užívania vodnej stavby „Splašková kanalizácia Smolenice“.

K tomuto kroku OUTT a Hydromeliorácie pristúpili potom, ako obec Smolenice a spoločnosť Tavos a.s. dlhodobo neriešili kolaudáciu splaškovej kanalizácie Smolenice v tomto území. Kolaudácii splaškovej kanalizácie v území od ulice Trnavská smerom na Chemolak bránia okrem iného netesnosti na starej obecnej kanalizácii. Obci boli uložené opatrenia, ktoré spočívajú v odstránení náteku balastných vôd do kanalizácie na ul. Lesná a odpojení starej betónovej kanalizácie na ul. Za Bránou.

Ďalšie kroky obce

Obec v jarných mesiacoch 2023 vykonala monitoring ul. Lesná, kde boli identifikované 4 šachty s netesnosťami, ktoré obec v týchto dňoch opravila. Zároveň opravila sieť drenážnych a odvodňovacích rúr v lokalite pod ihriskom a stiahla tieto vody do blízkej studne.

Zároveň pracujeme na podkladoch, aby sme mohli predložiť žiadosť o akcionársku dotáciu Tavos a.s. na vybudovanie novej kanalizačnej vetvy GS „E“, ktorá vedie v ceste II/502 ul Továrenská. Vybudovaním tejto vetvy a napojením priľahlých nehnuteľností sa odpojí stará betónová kanalizácia, ktorá vedie cez záhrady na ul Budovateľská. Po podaní žiadosti o akcionársku dotáciu požiadame Tavos a.s. o začatie kolaudácie vodnej stavby „Splašková kanalizácia Smolenice“. Opatrenia, ktoré boli uložené Tavos a.s. priebežne monitoruje OUTT. Po kolaudácii bude možné skolaudovať kanalizáciu na IBV a pripájať aj rodinné domy.