Smolenice

Aktuality

Prerušenie distribúcie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny

Dňa 22.1. 2019 bude bez distribúcie elektriny Jahodník – chatová osada od 07:45 hod. do 10:00 hod.

Oznam 

Publikované: 21. decembra 2018
Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov

Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe ZSD, na odstránenie a okliesnenie takýchto stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy…
Výzva

Publikované: 14. decembra 2018
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

OBEC SMOLENICE: Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice uznesením č. I/8 zo dňa 10.12. 2018 podľa ustanovenia § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra Obce Smolenice, ktorá sa uskutoční dňa 6.2. 2019 na zasadnutí obecného zastupiteľstva Obce Smolenice. Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra musia doručiť svoju písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi najneskôr do 23.1. 2019 do 15.00 hod.
Vyhlásenie  

Publikované: 12. decembra 2018
Aktualizácia cestovných poriadkov

Aktualizácia cestovných poriadkov

Aktualizácia cestovných poriadkov prímestských liniek platných od 18.11.2018 kde sú vykonané čiastkové zmeny na základe požiadaviek obecných úradov a cestujúcich.
010559 18.11.18 
102425 18.11.18 

Publikované: 15. novembra 2018
Zápisnica – voľby do orgánov samosprávy obce Smolenice 10.11.2018

Zápisnica – voľby do orgánov samosprávy obce Smolenice 10.11.2018

Výsledky volieb 

Publikované: 11. novembra 2018
Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk

„ Vypracovanie architektonickej štúdie a kompletnej projektovej dokumentácie pre účely vydania stavebného povolenia, tender zhotoviteľa stavby a  LCC hodnotenia – Hodnotenia nákladov životného cyklu budovy počas predpokladanej životnosti budovy (50 rokov) v súlade s ISO 15686 bez zohľadnenia demontáže a búracích prác  pre projekt s názvom: “Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Smolenice.“

Výzva na predloženie ponuky (ZsNH)_Smolenice-1
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií 
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií 
Príloha č. 2 – Opis predmetu zákazky-1 

Publikované: 21. mája 2018
Informácia pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v obci Smolenice a jej spádovej oblasti

Informácia pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v obci Smolenice a jej spádovej oblasti

informácia pre PZS spádová oblasť Smolenice

dokument

Publikované: 16. mája 2018