Smolenice

Úradná tabuľa

Stratégia rozvoja cestovného ruchu na území TTSK  na roky 2023 – 2027

Stratégia rozvoja cestovného ruchu na území TTSK na roky 2023 – 2027

Stratégia rozvoja cestovného ruchu na území TTSK na roky 2023 – 2027

Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava v zastúpení predsedom Trnavského samosprávneho kraja Mgr. Jozefom Viskupičom, dňa 07.03.2023 predložil Okresnému úradu Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja podľa § 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Oznámenie o strategickom dokumente (ďalej len „oznámenie“) „Stratégia rozvoja cestovného ruchu na území TTSK na roky 2023 – 2027“.

Na základe tejto skutočnosti vyzýval Obec Smolenice, aby ste v zmysle § 6 ods. 5 zákona bezodkladne odo dňa doručenia tejto výzvy o ňom informovali verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámili, kedy a kde je možné do oznámenia nahliadnuť. Oznámenie musí byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia.

Stanoviská verejnosti možno v zmysle § 6 ods. 6 zákona predkladať na adresu tunajšieho úradu: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava. Miesto konania konzultácií: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava. Okresný úrad Trnava ako príslušný orgán, určuje podľa § 6 ods. 4 zákona, že z dôvodu veľkého počtu dotknutých obcí bude oznámenie na nahliadnutie len vo vybraných obciach; zoznam obcí, v ktorých do oznámenia možno nahliadnuť OÚ Trnava oznámil aj ostatným dotknutým obciam. Dotknuté obce zverejnia uvedený zoznam obcí spolu s oznámením v mieste obvyklým.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k Oznámeniu o strategickom dokumente „Stratégia rozvoja cestovného ruchu na území TTSK na roky 2023 – 2027“ do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené, najneskôr do 24.03.2023 na adresu:

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja Kollárova 8, 917 02 Trnava e-mail: martin.pullmann@minv.sk tel: 033/ 55 64 261

Podľa § 63 zákona je možné v prípade potreby vykonať konzultácie počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na základe vopred dohodnutého termínu. Miesto konania konzultácie: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava.

Oznámenie o strategickom dokumente „Stratégia rozvoja cestovného ruchu na území TTSK na roky 2023 – 2027“ je zverejnené aj na internetovej stránke http://enviroportal.sk v časti EIA/SEA.

Rozdeľovník k číslu OU-TT-OSZP2-2023/016187-002

Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava 1 Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava Obec Smolenice, SNP 52, 919 04 Smolenice Obec Cífer, A. Hlinku 31, 919 43 Cífer Mesto Piešťany, Nám. SNP 1475/3, 921 45 Piešťany 1 Mesto Vrbové, Ul. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové Mesto Hlohovec, M.R.Štefánika 1, 920 01 Hlohovec 1 Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov Mesto Galanta, Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta 1 Mesto Sereď, Námestie republiky 10, 926 01 Sereď 1 Mesto Sládkovičovo, Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo Mesto Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 1 Mesto Šamorín, Hlavná 37, 931 01 Šamorín Mesto Gabčíkovo, Hlavná 21, 930 05 Gabčíkovo 1 Mesto Veľký Meder, Komárňanská ulica 207, 932 01 Veľký Meder Mesto Skalica, Námestie slobody 145, 909 01 Skalica 1 Mesto Senica, Štefánikova 56, 905 25 Senica 1 Mesto Šaštín – Stráže, Šaštín-Stráže 0/549, 908 41 Šaštín-Stráže 1 Mesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč 1

Oznámenie o vypracovaní stratégie CR na území TTSK na roky 2023 – 2027

Dátum doručenia : 08.03.2023 ev.č. 209/2023

Dátum zverejnenia : 09.03.2023

Dátum zvesenia : 23.03.2023

Publikované: 9. marca 2023
„Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2022 – 2030“

„Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2022 – 2030“

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2022 – 2030“

OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA odbor starostlivosti o životné prostredie oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja na Obec Smolenice zaslal podľa § 14 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon“) záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2022 – 2030“, ktoré vypracoval Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja v súčinnosti s orgánom na ochranu zdravia (Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave).

Obstarávateľom je TTSK, Starohájska 10, 917 01 Trnava v zastúpení predsedom Mgr. Jozefom Viskupičom.

Dotknutá obec má povinnosť podľa § 14 ods. 5 zákona zverejniť doručené záverečné stanovisko spôsobom v mieste obvyklým, v lehote do troch pracovných dní od jeho doručenia a oznámiť kde a kedy je možné do neho nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Príslušný orgán zverejnil záverečné stanovisko na webovom sídle MŽP SR na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialnehorozvoja-trnavskeho-samospravn-2

Dátum doručenia : 08.03.2023 ev.č. 208/2023

Dátum zverejnenia : 09.03.2023

002403 Záverečné stanovisko PHRSR TTSK

Publikované: 9. marca 2023
Správa o hodnotení strategického dokumentu SMART stratégia rozvoja regiónu TTSK

Správa o hodnotení strategického dokumentu SMART stratégia rozvoja regiónu TTSK

Správa o hodnotení strategického dokumentu SMART stratégia rozvoja regiónu Trnavského samosprávneho kraja – zverejnenie

Obstarávateľ strategického dokumentu – Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava v zastúpení predsedom Trnavského samosprávneho kraja Mgr. Jozefom Viskupičom, dňa 24.02.2023 predložil Okresnému úradu Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja podľa § 9 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Správu o hodnotení strategického dokumentu (ďalej len „Správa o hodnotení“) a návrh strategického dokumentu „SMART stratégia rozvoja regiónu Trnavského samosprávneho kraja“. Na základe tejto skutočnosti sme v zmysle § 65g zákona do 10 dní od doručenia tejto výzvy  informovali verejnosť spôsobom v mieste obvyklým. Správa o hodnotení musí byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 21 dní od jej doručenia.

Dátum doručenia : 28.02.2023 ev.č. 162/2023

Dátum zverejnenia : 01.03.2023

Dátum zvesenia : 22.03.2023

SMART Stratégia – návrh (1)

Správa o hodnotení SD SMART stratégia (1)

 

Publikované: 1. marca 2023
Návrh VZN č 94/2023 k určovaniu obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov

Návrh VZN č 94/2023 k určovaniu obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov

Návrh VZN č 94/2023 k určovaniu obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce Smolenice (ZVEREJNENÉ 20.2.2023)

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky (magdalena.hlavata@smolenice.com) alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade.

Publikované: 20. februára 2023
Návrh VZN č 93/2023 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom

Návrh VZN č 93/2023 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom

Návrh VZN č 93/2023 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Smolenice a majetkom v štátnom vlastníctve,ktorý bol Obci Smolenice zverený (ZVEREJNENÉ 20.2.2023)

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky (magdalena.hlavata@smolenice.com) alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade.

Publikované: 20. februára 2023
Správa o hodnotení strategického dokumentu Stratégia rozvoja zdravotníctva na území TTSK v rokoch 2023 – 2027 –  zverejnenie

Správa o hodnotení strategického dokumentu Stratégia rozvoja zdravotníctva na území TTSK v rokoch 2023 – 2027 –  zverejnenie

Správa o hodnotení strategického dokumentu Stratégia rozvoja zdravotníctva na území TTSK v rokoch 2023 – 2027 

Obstarávateľ strategického dokumentu – Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava v zastúpení predsedom Trnavského samosprávneho kraja Mgr. Jozefom Viskupičom, dňa 17.01.2023 predložil Okresnému úradu Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja podľa § 9 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Správu o hodnotení strategického dokumentu (ďalej len „Správa o hodnotení“) a návrh strategického dokumentu „Stratégia rozvoja zdravotníctva na území Trnavského samosprávneho kraja v rokoch 2023 – 2027“. Na základe tejto skutočnosti sme v zmysle § 65g zákona do 10 dní od doručenia tejto výzvy  informovali verejnosť spôsobom v mieste obvyklým. Správa o hodnotení musí byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 21 dní od jej doručenia.

Dátum doručenia : 19.01.2023 ev.č. 37/2023

Dátum zverejnenia : 20.01.2023

Dátum zvesenia : 10.02.2023

Správa o hodnotení SRZ TTSK_13012023_fin

Stratégia rozvoja zdravotníctva TTSK130123

Publikované: 20. januára 2023
Slovenská inšpekcia životného prostredia – zverejnenie rozhodnutia CHEMOLAK a.s.

Slovenská inšpekcia životného prostredia – zverejnenie rozhodnutia CHEMOLAK a.s.

Slovenská inšpekcia životného prostredia – zverejnenie právoplatného rozhodnutia CHEMOLAK a.s. integrované povolenie č. 495-39055/2022/Tit/370240106/Z6 zo dňa 21.11.2022 pre prevádzku “Nová varňa živíc”, ktoré nadobudlo právoplatnosť 8.12.2022. Integrované povolenie bude zverejnené 60 dní. 

Vyvesenie rozhodnutia o zmene a doplnení IP : 

vyvesené dňa : 20.12.2022

zverejnenie Chemolak rozhodnutie

Chemolak vyvesenie, zvesenie rozhodnutia

Chemolak doložka právoplatnosti

Publikované: 20. decembra 2022
Zmluva o financovaní SMŠ Lienka

Zmluva o financovaní SMŠ Lienka

Návrh Zmluvy o financovaní

zverejnený v súlade s § 9aa zák. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 Dátum zverejnenia na úradnej tabuli a webovom sídle Obce Smolenice:    14. decembra 2022

 K návrhu zmluvy o financovaní môže uplatniť pripomienky každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej sa obsah návrhu zmluvy týka, v lehote desiatich dní od jeho zverejnenia.

Navrh_ZmluvaFinancovanie_SMSLienka_2023

Zmluva o financovaní SMŠ Lienka 

Dátum zverejnenia na CRZ 30.12.2022 https://www.crz.gov.sk/swa/art.php?ID=7333994

dátum účinnosti 31.12.2022 dátum platnosti do 31.12.2023

ZmluvaFinancovanie_SMSLienka_2023

Publikované: 14. decembra 2022
Návrh rozpočtu 2023 – 2025

Návrh rozpočtu 2023 – 2025

Návrh rozpočtu 2023 – 2025 

Príloha č.1 k Rozpočtu- zámery, ciele a merateľné ukazovatele programového rozpočtu 

Publikované: 30. novembra 2022
Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2023

Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2023

Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2023 

Publikované: 30. novembra 2022