Smolenice

Úradná tabuľa

Verejná vyhláška – rozhodnutie Jozef a Peter Kováč

Verejná vyhláška – rozhodnutie Jozef a Peter Kováč

Dokument 

Publikované: 14. februára 2020
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby

Oznámenie o začatí stavebného konania stavby

Oznámenie o začatí stavebného konania stavby verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania Navrhovateľ: Kaldo – Invest, s.r.o., Mikovíniho 11, 917 01 Trnava, v zastúpení BEWA,s.r.o., Ovocná 12, 917 08 Trnava, zastúpená Dag Balgavý, Andreja Kubinu 29, 917 01 Trnava podala dňa 04.02.2020 na stavebný úrad návrh na vydanie stavebného povolenia na stavbu podľa § 58, zákona č.50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení noviel: IBV Smolenice „Za bránou“, „Verejné osvetlenie“

Dokument 

Publikované: 7. februára 2020
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby

Oznámenie o začatí stavebného konania stavby

Oznámenie o začatí stavebného konania stavby verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania Navrhovateľ: Kaldo – Invest, s.r.o., Mikovíniho 11, 917 01 Trnava, v zastúpení BEWA,s.r.o., Ovocná 12, 917 08 Trnava, zastúpená Dag Balgavý, Andreja Kubinu 29, 917 01 Trnava podala dňa 04.02.2020 na stavebný úrad návrh na vydanie stavebného povolenia na stavbu podľa § 58, zákona č.50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení noviel: IBV Smolenice „Za bránou“, „SO 05 Plyn“

Dokument 

Publikované: 7. februára 2020
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby

Oznámenie o začatí stavebného konania stavby

Oznámenie o začatí stavebného konania stavby verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania Navrhovateľ: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, v zastúpení BEWA,s.r.o., Ovocná 12, 917 08 Trnava, zastúpená Dag Balgavý, Andreja Kubinu 29, 917 01 Trnava podala dňa 20.11.2019 na stavebný úrad návrh na vydanie stavebného povolenia na stavbu podľa § 58, zákona č.50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení noviel: IBV Smolenice „Za bránou“
„Distribučné rozvody NN, VN prípojka 22 kV a SO 06 Transformačná stanica“

Dokument 

Publikované: 7. februára 2020
Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2020

Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2020

Návrh plánu 1 2020 HK

Publikované: 5. decembra 2019
NAVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE SMOLENICE NA ROKY 2020 – 2022

NAVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE SMOLENICE NA ROKY 2020 – 2022

NÁVRH ROZPOČTU

Publikované: 5. decembra 2019
Návrhy VZN

Návrhy VZN

Návrh VZN daň 2020 o dani z nehnuteľnosti ktorým sa ruší VZN č. 73/2018 o dani z nehnuteľnosti

Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Smolenice, ktorým sa ruší VZN o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na území obce Smolenice č. 72/2018

Publikované: 27. novembra 2019
Žiadosť o zverejnenie žiadosti, údajov, výzvy a informácii vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia

Žiadosť o zverejnenie žiadosti, údajov, výzvy a informácii vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia

CHEMOLAK a. s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice – zmena integrovaného povolenia pre prevádzku „Nová varňa živíc“.

Žiadosť o vydanie

Publikované: 22. októbra 2019
Predloženie odvolania voči rozhodnutiu č. OU-TT-OSZP3-2019/000972/ŠVS/St a upovedomenie účastníka konania o predložení odvolania – verejná vyhláška

Predloženie odvolania voči rozhodnutiu č. OU-TT-OSZP3-2019/000972/ŠVS/St a upovedomenie účastníka konania o predložení odvolania – verejná vyhláška

Oznámenie

Publikované: 20. septembra 2019
Rozhodnutie: Chemolak a.s.

Rozhodnutie: Chemolak a.s.

Nová varňa živíc

Rozhodnutie
Zverejnenie na UT

Publikované: 21. augusta 2019