Smolenice

Úradná tabuľa

Voľby do Národnej rady SR 2023 – výsledky

Voľby do Národnej rady SR 2023 – výsledky

Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konali v sobotu 30. septembra 2023.

Ďalšie informácie

Publikované: 1. októbra 2023
Pozvánka na VII. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Smolenice

Pozvánka na VII. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Smolenice

Vážení spoluobčania, dovoľte nám pozvať vás na VII. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Smolenice, ktoré sa bude konať 12. septembra (utorok) 2023 o 17:00 hodine v Kultúrnom dome.

Program

Publikované: 8. septembra 2023
OZNÁMENIE o nastúpení náhradníka za poslanca Obecného zastupiteľstva v Smoleniciach

OZNÁMENIE o nastúpení náhradníka za poslanca Obecného zastupiteľstva v Smoleniciach

V zmysle § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkony volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov starostka obce Smolenice oznamuje nastúpenie náhradníka Andreja Križana za poslanca Obecného zastupiteľstva v Smoleniciach.

Ďalšie informácie

Publikované: 13. júla 2023
Plán kontrol Hlavného kontrolóra na 2. polrok 2023

Plán kontrol Hlavného kontrolóra na 2. polrok 2023

Návrh Plánu kontrol 2. polrok 2023 (zverejnený 12.6.2023)

Publikované: 12. júna 2023
Zverejnenie zámeru predať majetok obce spôsobom hodným osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru predať majetok obce spôsobom hodným osobitného zreteľa

Zámer predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnený 12.6.2023)

Publikované: 12. júna 2023
Záverečný účet obce za rok 2022

Záverečný účet obce za rok 2022

Návrh Záverečného účtu obce za rok 2022 a prílohy (zverejnený 12.6.2023) 

Publikované: 12. júna 2023
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 9.6.2023 rozhodnutím č. 204/2023 Z. z., vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 30. septembra 2023.

Ďalšie informácie

Publikované: 12. júna 2023
ZÁVEREČNÉ  STANOVISKO z posúdenia strategického dokumentu SMART stratégia rozvoja regiónu Trnavského samosprávneho kraja – zverejnenie

ZÁVEREČNÉ STANOVISKO z posúdenia strategického dokumentu SMART stratégia rozvoja regiónu Trnavského samosprávneho kraja – zverejnenie

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 14 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon“) záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „SMART stratégia rozvoja regiónu Trnavského samosprávneho kraja“, ktoré vypracoval Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja v súčinnosti s orgánom na ochranu zdravia (Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave).

Obstarávateľom je TTSK, Starohájska 10, 917 01 Trnava v zastúpení predsedom Mgr. Jozefom Viskupičom.

Dotknutá obec má povinnosť podľa § 14 ods. 5 zákona zverejniť doručené záverečné stanovisko spôsobom v mieste obvyklým, v lehote do troch pracovných dní od jeho doručenia a oznámiť kde a kedy je možné do neho nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Schvaľujúci orgán nemôže podľa § 15 ods. 2 zákona bez záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu podľa § 12 alebo bez doložky vplyvov podľa § 17 ods. 14 schváliť strategický dokument, ktorý je predmetom posudzovania. Obstarávateľ je povinný podľa § 15 ods. 7 doručiť schválený strategický dokument , ktorému predchádzalo posudzovanie podľa tohto zákona, spolu s informáciami podľa odseku 5 v listinnom vyhotovení a na elektrickom nosiči dát príslušnému orgánu a zároveň ho zverejní na svojej webovej stránke alebo iným vhodným spôsobom. Príslušný orgán má povinnosť podľa § 15 ods. 8 zákona zverejniť schválený strategický dokument spolu s informáciami podľa odseku 5 na webovom sídle ministerstva životného prostredia najneskôr do piatich dní od jeho doručenia podľa odseku 7.

Príslušný orgán zverejnil záverečné stanovisko na webovom sídle MŽP SR na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/smart-strategia-rozvoja-regionu-trnavskeho-samospravneho-kraja

Dátum doručenia : 08.06.2023 ev.č. 563/2023

Dátum zverejnenia : 08.06.2023

013594 Záverečné stanovisko SMART stratégia rozvoja regiónu TTSK

 

Publikované: 8. júna 2023
Obchodná verejná súťaž o nájom nebytového priestoru na prevádzkovanie verejnej lekárne – VÝSLEDOK z vyhodnotenia OVS

Obchodná verejná súťaž o nájom nebytového priestoru na prevádzkovanie verejnej lekárne – VÝSLEDOK z vyhodnotenia OVS

Cenová ponuka Pavol Brázdovič
Oznámenie výsledku OVS Lekáreň CIZS
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Lekáreň CIZS
Zápisnica z II. zasadnutia Komisie ekonomickej a majetkovej (17.05.2023)

Publikované: 28. mája 2023
Obchodná verejná súťaž o prenájom nebytových priestorov  – VÝSLEDOK z vyhodnotenia OVS

Obchodná verejná súťaž o prenájom nebytových priestorov – VÝSLEDOK z vyhodnotenia OVS

Cenová ponuka_Alena Eštoková – Rial Studio
Cenová ponuka_DORMANE
Cenová ponuka_Soňa Krátka-Salón Sonja
Cenová ponuka_Zuzana Tureková

Oznámenie výsledku OVS_Staré ZS_Eštoková
Oznámenie výsledku OVS_Staré ZS_Sládeková
Oznámenie výsledku OVS_Staré ZS_Krátka
Oznámenie výsledku OVS_Staré ZS_Tureková

Zápisnica o vyhodnotení ponúk_Staré ZS
Zápisnica-FK 17052023 

Publikované: 24. mája 2023