Smolenice

Úradná tabuľa

Zámer prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zámer prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Oznam_prenajomDHOZ_SMSLienka_2020_2021

Publikované: 23. októbra 2020
Zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Oznam_zamena DOHZ_zamena Bohacek

Publikované: 23. októbra 2020
Vyhlásenie prírodnej rezervácie Pralesy Slovenska

Vyhlásenie prírodnej rezervácie Pralesy Slovenska

Oznámenie zámeru vyhlásenia chráneného územia – lokality Veterlín v rámci PR Pralesy Slovenska

Oznam

Publikované: 28. septembra 2020
Hodnotenie plnenia programov obce

Hodnotenie plnenia programov obce

Návrh Záverečný účet obce za rok 2019-vyvesený

Príloha č.1 – Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu 2019

Príloha č.2 – Príjmy a výdavky obce

Príloha č.3 – Čerpanie rozpočtu RO 2019

Publikované: 28. júla 2020
Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení 6.-9. ročníka základnej školy (ZŠ) v Smoleniciach

Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení 6.-9. ročníka základnej školy (ZŠ) v Smoleniciach

Rozhodnutie 

Publikované: 17. júna 2020
Oznam o predaji majetku z DHOZ

Oznam o predaji majetku z DHOZ

Obec Smolenice zverejňuje zámer predať nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa vo vlastníctve Obce Smolenice v k. ú. Smolenice, a to časť pozemku parcely registra „C“ s parc. č. 1070/17, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 321 m², zapísanej na liste vlastníctva č. 2000 pre okres Trnava, obec Smolenice, k. ú. Smolenice, záujemcom o kúpu.

Oznam 

Publikované: 3. júna 2020
Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení materskej školy (MŠ) a základnej školy (ZŠ)

Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení materskej školy (MŠ) a základnej školy (ZŠ)

Obec Smolenice ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou ROZHODLA od 1. júna 2020 otvoriť materskú školu pre deti materskej školy, základnú školu pre žiakov 1. až 5. ročníka základnej školy, prevádzku školského klubu detí.

Rozhodntutie

Publikované: 26. mája 2020
Plán udržateľnej mobility TTSK

Plán udržateľnej mobility TTSK

Plán udržateľnej mobility TTSK – predloženie Správy o hodnotení strategického dokumentu – výzva na zverejnenie
Primerané posúdenie významnosti vplyvov plánov na územia sústavy Natura 2000
PUM_TTSK_Sprava_o_Hodnoteni_SEA-1
Vykr_2.1-1
Vykr_2.2-1

Publikované: 18. mája 2020
Obec Smolenice zverejňuje zámer predať nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Smolenice zverejňuje zámer predať nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Oznam predaj DHOZ 

Publikované: 20. apríla 2020
Verejná vyhláška – rozhodnutie Jozef a Peter Kováč

Verejná vyhláška – rozhodnutie Jozef a Peter Kováč

Dokument 

Publikované: 14. februára 2020