Smolenice

Úradná tabuľa

Pozvánka na V. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Smolenice

Pozvánka na V. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Smolenice

Vážení spoluobčania, dovoľte nám pozvať vás na V. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Smolenice, ktoré sa bude konať vo štvrtok 27. apríla 2023 o 15:00 hod. v KD Požiarnej zbrojnici.

Program 

Publikované: 24. apríla 2023
Obchodná verejná súťaž o nájom nebytového priestoru na prevádzkovanie verejnej lekárne.

Obchodná verejná súťaž o nájom nebytového priestoru na prevádzkovanie verejnej lekárne.

Obec Smolenice vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru na prevádzkovanie verejnej lekárne. 

Vyhlásenie súťaže : 18.04.2023

Ukončenie súťaže : 17.05.2023 o 14:00 hod.

OVS_Lekáreň_vyhlásené 18.04.2023

Publikované: 18. apríla 2023
Pozvánka na IV. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Smolenice

Pozvánka na IV. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Smolenice

Vážení spoluobčania, dovoľte nám pozvať vás na IV. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Smolenice, ktoré sa bude konať v pondelok 17. apríla 2023 o 18:00 hod. v KD Smolenice.

Program

Ďalšie informácie

Publikované: 14. apríla 2023
Stratégia rozvoja školstva na území TTSK na roky 2023 – 2027

Stratégia rozvoja školstva na území TTSK na roky 2023 – 2027

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu – Stratégia rozvoja školstva na území TTSK na roky 2023 – 2027 – zverejnenie

Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava v zastúpení predsedom Trnavského samosprávneho kraja Mgr. Jozefom Viskupičom, dňa 21.03.2023 predložil Okresnému úradu Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja podľa § 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Oznámenie o strategickom dokumente (ďalej len „oznámenie“) „Stratégia rozvoja školstva na území TTSK na roky 2023 – 2027“.

Na základe tejto skutočnosti Vás vyzývame, aby ste v zmysle § 6 ods. 5 zákona bezodkladne odo dňa doručenia tejto výzvy o ňom informovali verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámili, kedy a kde je možné do oznámenia nahliadnuť.

Oznámenie musí byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia. Stanoviská verejnosti možno v zmysle § 6 ods. 6 zákona predkladať na adresu tunajšieho úradu: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava.

Miesto konania konzultácií: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava. Okresný úrad Trnava ako príslušný orgán, určuje podľa § 6 ods. 4 zákona, že z dôvodu veľkého počtu dotknutých obcí bude oznámenie na nahliadnutie len vo vybraných obciach; zoznam obcí, v ktorých do oznámenia možno nahliadnuť OÚ Trnava oznámil aj ostatným dotknutým obciam.

Vstupná správa – Stratégia rozvoja školstva na území TTSK na roky 2023 – 2027

OZNÁMENIE O VYPRACOVANÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU

Dátum prijatia : 31.03.2023 ev.č. 289/2023

Dátum vyvesenia : 30.03.2023 

Dátum zvesenia : 14.04.2023

Publikované: 31. marca 2023
Stratégia rozvoja zdravotníctva na území TTSK v rokoch 2023 – 2027 – zaslanie záverečného stanoviska

Stratégia rozvoja zdravotníctva na území TTSK v rokoch 2023 – 2027 – zaslanie záverečného stanoviska

Stratégia rozvoja zdravotníctva na území Trnavského samosprávneho kraja v rokoch 2023 – 2027 – zaslanie záverečného stanoviska v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z
 
Podľa § 14 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon“) uverejňujeme záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Stratégia rozvoja zdravotníctva na území Trnavského samosprávneho kraja v rokoch 2023 – 2027“, ktoré vypracoval Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja v súčinnosti s orgánom na ochranu zdravia (Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave).
Obstarávateľom je TTSK, Starohájska 10, 917 01 Trnava v zastúpení predsedom Mgr. Jozefom Viskupičom.
Dotknutá obec má povinnosť podľa § 14 ods. 5 zákona zverejniť doručené záverečné stanovisko spôsobom v mieste obvyklým, v lehote do troch pracovných dní od jeho doručenia a oznámiť kde a kedy je možné do neho nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Schvaľujúci orgán nemôže podľa § 15 ods. 2 zákona bez záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu podľa § 12 alebo bez doložky vplyvov podľa § 17 ods. 14 schváliť strategický dokument, ktorý je predmetom posudzovania. Obstarávateľ je povinný podľa § 15 ods. 7 doručiť schválený strategický dokument , ktorému predchádzalo posudzovanie podľa tohto zákona, spolu s informáciami podľa odseku 5 v listinnom vyhotovení a na elektrickom nosiči dát príslušnému orgánu a zároveň ho zverejní na svojej webovej stránke alebo iným vhodným spôsobom. Príslušný orgán má povinnosť podľa § 15 ods. 8 zákona zverejniť schválený strategický dokument spolu s informáciami podľa odseku 5 na webovom sídle ministerstva životného prostredia najneskôr do piatich dní od jeho doručenia podľa odseku 7.
Príslušný orgán zverejnil záverečné stanovisko na webovom sídle MŽP SR na adrese:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategia-rozvoja-zdravotnictva-na-uzemi-trnavskeho-samospravneho-kraj
 
 
Dátum prijatia : 30.03.2023 ev.č. 281/2023
Dátum vyvesenia : 30.03.2023 

Publikované: 30. marca 2023
VÝZVA na vykonanie deratizácie

VÝZVA na vykonanie deratizácie

V Ý Z V A
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) za účelom predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení, všetky povinné subjekty podľa § 52 a § 53 zákona č. 355/2007 Z. z.
vyzýva na realizáciu tohto opatrenia : vykonať deratizáciu (reguláciu živočíšnych škodcov)
v termíne od 03.04.2023 do 07.05.2023

RÚVZT_OHŽPaZ_1064_2337_2023 – VÝZVA

Publikované: 27. marca 2023
Stratégia rozvoja cestovného ruchu na území TTSK  na roky 2023 – 2027

Stratégia rozvoja cestovného ruchu na území TTSK na roky 2023 – 2027

Stratégia rozvoja cestovného ruchu na území TTSK na roky 2023 – 2027

Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava v zastúpení predsedom Trnavského samosprávneho kraja Mgr. Jozefom Viskupičom, dňa 07.03.2023 predložil Okresnému úradu Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja podľa § 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Oznámenie o strategickom dokumente (ďalej len „oznámenie“) „Stratégia rozvoja cestovného ruchu na území TTSK na roky 2023 – 2027“.

Na základe tejto skutočnosti vyzýval Obec Smolenice, aby ste v zmysle § 6 ods. 5 zákona bezodkladne odo dňa doručenia tejto výzvy o ňom informovali verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámili, kedy a kde je možné do oznámenia nahliadnuť. Oznámenie musí byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia.

Stanoviská verejnosti možno v zmysle § 6 ods. 6 zákona predkladať na adresu tunajšieho úradu: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava. Miesto konania konzultácií: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava. Okresný úrad Trnava ako príslušný orgán, určuje podľa § 6 ods. 4 zákona, že z dôvodu veľkého počtu dotknutých obcí bude oznámenie na nahliadnutie len vo vybraných obciach; zoznam obcí, v ktorých do oznámenia možno nahliadnuť OÚ Trnava oznámil aj ostatným dotknutým obciam. Dotknuté obce zverejnia uvedený zoznam obcí spolu s oznámením v mieste obvyklým.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k Oznámeniu o strategickom dokumente „Stratégia rozvoja cestovného ruchu na území TTSK na roky 2023 – 2027“ do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené, najneskôr do 24.03.2023 na adresu:

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja Kollárova 8, 917 02 Trnava e-mail: martin.pullmann@minv.sk tel: 033/ 55 64 261

Podľa § 63 zákona je možné v prípade potreby vykonať konzultácie počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na základe vopred dohodnutého termínu. Miesto konania konzultácie: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava.

Oznámenie o strategickom dokumente „Stratégia rozvoja cestovného ruchu na území TTSK na roky 2023 – 2027“ je zverejnené aj na internetovej stránke http://enviroportal.sk v časti EIA/SEA.

Rozdeľovník k číslu OU-TT-OSZP2-2023/016187-002

Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava 1 Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava Obec Smolenice, SNP 52, 919 04 Smolenice Obec Cífer, A. Hlinku 31, 919 43 Cífer Mesto Piešťany, Nám. SNP 1475/3, 921 45 Piešťany 1 Mesto Vrbové, Ul. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové Mesto Hlohovec, M.R.Štefánika 1, 920 01 Hlohovec 1 Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov Mesto Galanta, Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta 1 Mesto Sereď, Námestie republiky 10, 926 01 Sereď 1 Mesto Sládkovičovo, Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo Mesto Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 1 Mesto Šamorín, Hlavná 37, 931 01 Šamorín Mesto Gabčíkovo, Hlavná 21, 930 05 Gabčíkovo 1 Mesto Veľký Meder, Komárňanská ulica 207, 932 01 Veľký Meder Mesto Skalica, Námestie slobody 145, 909 01 Skalica 1 Mesto Senica, Štefánikova 56, 905 25 Senica 1 Mesto Šaštín – Stráže, Šaštín-Stráže 0/549, 908 41 Šaštín-Stráže 1 Mesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč 1

Oznámenie o vypracovaní stratégie CR na území TTSK na roky 2023 – 2027

Dátum doručenia : 08.03.2023 ev.č. 209/2023

Dátum zverejnenia : 09.03.2023

Dátum zvesenia : 23.03.2023

Aktualizácia 28.04.2023 :

OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja

ROZSAH HODNOTENIA
strategického dokumentu – „Stratégia rozvoja cestovného ruchu na území TTSK na roky 2023 – 2027“, určený podľa § 8 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

016187 Rozsah hodnotenia

Publikované: 9. marca 2023
„Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2022 – 2030“

„Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2022 – 2030“

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2022 – 2030“

OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA odbor starostlivosti o životné prostredie oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja na Obec Smolenice zaslal podľa § 14 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon“) záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2022 – 2030“, ktoré vypracoval Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja v súčinnosti s orgánom na ochranu zdravia (Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave).

Obstarávateľom je TTSK, Starohájska 10, 917 01 Trnava v zastúpení predsedom Mgr. Jozefom Viskupičom.

Dotknutá obec má povinnosť podľa § 14 ods. 5 zákona zverejniť doručené záverečné stanovisko spôsobom v mieste obvyklým, v lehote do troch pracovných dní od jeho doručenia a oznámiť kde a kedy je možné do neho nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Príslušný orgán zverejnil záverečné stanovisko na webovom sídle MŽP SR na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialnehorozvoja-trnavskeho-samospravn-2

Dátum doručenia : 08.03.2023 ev.č. 208/2023

Dátum zverejnenia : 09.03.2023

002403 Záverečné stanovisko PHRSR TTSK

Publikované: 9. marca 2023
Správa o hodnotení strategického dokumentu SMART stratégia rozvoja regiónu TTSK

Správa o hodnotení strategického dokumentu SMART stratégia rozvoja regiónu TTSK

Správa o hodnotení strategického dokumentu SMART stratégia rozvoja regiónu Trnavského samosprávneho kraja – zverejnenie

Obstarávateľ strategického dokumentu – Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava v zastúpení predsedom Trnavského samosprávneho kraja Mgr. Jozefom Viskupičom, dňa 24.02.2023 predložil Okresnému úradu Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja podľa § 9 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Správu o hodnotení strategického dokumentu (ďalej len „Správa o hodnotení“) a návrh strategického dokumentu „SMART stratégia rozvoja regiónu Trnavského samosprávneho kraja“. Na základe tejto skutočnosti sme v zmysle § 65g zákona do 10 dní od doručenia tejto výzvy  informovali verejnosť spôsobom v mieste obvyklým. Správa o hodnotení musí byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 21 dní od jej doručenia.

Dátum doručenia : 28.02.2023 ev.č. 162/2023

Dátum zverejnenia : 01.03.2023

Dátum zvesenia : 22.03.2023

SMART Stratégia – návrh (1)

Správa o hodnotení SD SMART stratégia (1)

 

Publikované: 1. marca 2023
Návrh VZN č 94/2023 k určovaniu obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov

Návrh VZN č 94/2023 k určovaniu obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov

Návrh VZN č 94/2023 k určovaniu obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce Smolenice (ZVEREJNENÉ 20.2.2023)

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky (magdalena.hlavata@smolenice.com) alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade.

Publikované: 20. februára 2023