Smolenice

Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí územného konania o umienstnenie stavby verejnou vyhláškou KALDO -INVEST

Oznámenie o začatí územného konania o umienstnenie stavby verejnou vyhláškou KALDO -INVEST

Oznámenie o začatí územného konania

Publikované: 8. augusta 2019
Oznámenie o začatí konania Stanislav Bednár – Mobilné drviace zariadenie

Oznámenie o začatí konania Stanislav Bednár – Mobilné drviace zariadenie

Do zámeru navrhovanej činnosti je možné nahliadnuť počas stránkových hodín na Obecnom úrade v kancelárii stavebného úradu.

 Oznámenie o začatí konania

Publikované: 7. augusta 2019
Schválenie návrhu programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Majdán na obdobie rokov 2019-2028

Schválenie návrhu programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Majdán na obdobie rokov 2019-2028

Schválenie návrhu programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Majdán na obdobie rokov 2019-2028

Publikované: 5. augusta 2019
Návrh VZN

Návrh VZN

Návrh VZN o určení : A) výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, B) výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí, C) výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Smolenice.

Navrh VZN obedy zadarmo 

Publikované: 5. augusta 2019
Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov Smutná II – CHEMOLAK a.s. Smolenice

Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov Smutná II – CHEMOLAK a.s. Smolenice

Rozhodnutie Slovenská inšpekcia ŽP

Publikované: 23. júla 2019
Oznámenia o zmene strategického dokumentu

Oznámenia o zmene strategického dokumentu

Regionálna integrovaná územná stratégia Trnavského kraja na roky 2014 – 2020

Oznámenia o zmene strategického dokumentu
RIÚS TTK a IÚS UMR MFO Trnava
Výzva na zverejnenie

Publikované: 16. júla 2019
Schválenie záverečného účtu obce Smolenice za rok 2018 

Schválenie záverečného účtu obce Smolenice za rok 2018 

Záverečný účet obce Smolenice za rok 2018 

Príloha č. 1 – Rozpočet a plnenenie – Príjmy 2018

Príloha č. 2 – Rozpočet a plnenenie – Výdavky 2018

Príloha č. 3 – Správa o hospodárení za rok 2018 ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ

Publikované: 11. júla 2019
Návrh VZN o miestnych daniach

Návrh VZN o miestnych daniach

Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie Obce Smolenice č. 21/2008 o miestnych daniach na území obce Smolenice v znení neskorších predpisov.

Návrh VZN novela daň ubytovanie 2019

Publikované: 10. júna 2019
Návrh záverečného účtu 2018

Návrh záverečného účtu 2018

Príloha č.1 – Rozpočet a plnenenie – Príjmy 2018
Príloha č.2 – Rozpočet a plnenenie – Výdavky 2018
Príloha č.3 – Správa o hospodárení za rok 2018 ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ-1
Záverečný účet obce Smolenice za rok 2018-1

Publikované: 7. júna 2019
Návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti

Publikované: 3. júna 2019