Smolenice

Úradná tabuľa

Zámer prenajať nehnuteľný majetok záujemcovi o prenájom Súkromná materská škola Lienka Smolenice

Zámer prenajať nehnuteľný majetok záujemcovi o prenájom Súkromná materská škola Lienka Smolenice

Oznam_prenajomDHOZ_SMSLienka_2019-2020-2

Publikované: 14. augusta 2019
Predĺženie lehoty Lesný celok Majdán 2019-2028

Predĺženie lehoty Lesný celok Majdán 2019-2028

verejná vyhláška OÚ predĺženie lehoty Lesný celok Majdán 2019-2028

Publikované: 12. augusta 2019
Zámer prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zámer prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Smolenice zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa záujemcovi o prenájom Studio style Fillipo, s. r. o.

Oznam prenájom DHOZ Studio Style Fillipo

Publikované: 9. augusta 2019
Oznámenie o začatí územného konania o umienstnenie stavby verejnou vyhláškou KALDO -INVEST

Oznámenie o začatí územného konania o umienstnenie stavby verejnou vyhláškou KALDO -INVEST

Oznámenie o začatí územného konania

Publikované: 8. augusta 2019
Oznámenie o začatí konania Stanislav Bednár – Mobilné drviace zariadenie

Oznámenie o začatí konania Stanislav Bednár – Mobilné drviace zariadenie

Do zámeru navrhovanej činnosti je možné nahliadnuť počas stránkových hodín na Obecnom úrade v kancelárii stavebného úradu.

 Oznámenie o začatí konania

Publikované: 7. augusta 2019
Schválenie návrhu programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Majdán na obdobie rokov 2019-2028

Schválenie návrhu programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Majdán na obdobie rokov 2019-2028

Schválenie návrhu programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Majdán na obdobie rokov 2019-2028

Publikované: 5. augusta 2019
Návrh VZN

Návrh VZN

Návrh VZN o určení : A) výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, B) výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí, C) výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Smolenice.

Navrh VZN obedy zadarmo 

Publikované: 5. augusta 2019
Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov Smutná II – CHEMOLAK a.s. Smolenice

Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov Smutná II – CHEMOLAK a.s. Smolenice

Rozhodnutie Slovenská inšpekcia ŽP

Publikované: 23. júla 2019
Oznámenia o zmene strategického dokumentu

Oznámenia o zmene strategického dokumentu

Regionálna integrovaná územná stratégia Trnavského kraja na roky 2014 – 2020

Oznámenia o zmene strategického dokumentu
RIÚS TTK a IÚS UMR MFO Trnava
Výzva na zverejnenie

Publikované: 16. júla 2019
Schválenie záverečného účtu obce Smolenice za rok 2018 

Schválenie záverečného účtu obce Smolenice za rok 2018 

Záverečný účet obce Smolenice za rok 2018 

Príloha č. 1 – Rozpočet a plnenenie – Príjmy 2018

Príloha č. 2 – Rozpočet a plnenenie – Výdavky 2018

Príloha č. 3 – Správa o hospodárení za rok 2018 ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ

Publikované: 11. júla 2019