Smolenice

Úradná tabuľa

Návrh plánu kontrolnej činnosti

Návrh plánu kontrolnej činnosti

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Smolenice na II. polrok 2018

Dokument

Publikované: 1. septembra 2018
Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky

Dodávka služieb pre vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt „Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Smolenice“

Výzva na predloženie ponuky (ZsNH) Smolenice VO PD
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií 
Príloha č. 2 – Výkres

Publikované: 26. júla 2018
Zámer prenajať nehnuteľný majetok

Zámer prenajať nehnuteľný majetok

Obec Smolenice zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok, záujemcovi o prenájom Súkromná materská škola Lienka Smolenice
Dokument 

Publikované: 29. júna 2018
Zámer previesť nehnuteľný majetok

Zámer previesť nehnuteľný majetok

Obec Smolenice zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa vo vlastníctve Obce Smolenice, a to časť pozemku parcely registra „E“ s parc. č. 380, trvalé trávnaté porasty s výmerou 72 m2, pozemok parcely registra „E“ s parc. č. 381,… Dokument 

Publikované: 4. apríla 2018
Zámer previesť nehnuteľný majetok

Zámer previesť nehnuteľný majetok

Obec Smolenice zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa vo vlastníctve Obce Smolenice, a to časť pozemku parcely registra „E“ s parc. č. 383, ostatné plochy s výmerou 10 466 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 2056 pre okres Trnava, obec Smolenice, katastrálne územie Smolenická Nová Ves… Dokument 

Publikované: 3. apríla 2018
Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk

Zníženie energetickej náročnosti kultúrno – spoločenského domu Smolenická Nová Ves
Výzva 

Publikované: 27. marca 2018
Schválenie nového VZN 71

Schválenie nového VZN 71

VZN č. 71/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materských škôl a žiaka školských zariadení na území obce pre rok 2018 Dokument  

Publikované: 23. februára 2018
Návrh plánu kontrolnej činnosti

Návrh plánu kontrolnej činnosti

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018

Dokument 

Publikované: 5. decembra 2017
Zámer previesť nehnuteľný majetok

Zámer previesť nehnuteľný majetok

Obec Smolenice zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa vo vlastníctve Obce Smolenice, a to časť pozemku parcely registra „E“ s parc. č. 1644 ostatné plochy s výmerou 409 m2 zapísanej na liste vlastníctva č. 2229, záujemcom o prevod Štefanovi Stanovi a manželke Anne Stanovej. 

Dokument 

Publikované: 23. októbra 2017
VZN č. 67/2017

VZN č. 67/2017

VZN č. 67/2017 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Obce Smolenice

Dokument 

Publikované: 12. októbra 2017