Smolenice

Úradná tabuľa

Návrh VZN o miestnych daniach

Návrh VZN o miestnych daniach

Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie Obce Smolenice č. 21/2008 o miestnych daniach na území obce Smolenice v znení neskorších predpisov.

Návrh VZN novela daň ubytovanie 2019

Publikované: 10. júna 2019
Návrh záverečného účtu 2018

Návrh záverečného účtu 2018

Príloha č.1 – Rozpočet a plnenenie – Príjmy 2018
Príloha č.2 – Rozpočet a plnenenie – Výdavky 2018
Príloha č.3 – Správa o hospodárení za rok 2018 ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ-1
Záverečný účet obce Smolenice za rok 2018-1

Publikované: 7. júna 2019
Návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti

Publikované: 3. júna 2019
Návrh plánu kontrolnej činnosti  na prvý polrok 2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2019

Návrh plánu 1 2019-2

Publikované: 15. mája 2019
Zámer predať nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zámer predať nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

DOKUMENT_Mgr. J.Škodáčková

Publikované: 15. apríla 2019
Zámer predať nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zámer predať nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

DOKUMENT_PD Smolenice

Publikované: 11. apríla 2019
Zámer predať nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zámer predať nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

DOKUMENT_Bc. I. Rábara

Publikované: 10. apríla 2019
Určenie platu zástupcovi starostu

Určenie platu zástupcovi starostu

Plat zastupcu urcenie 

Publikované: 10. marca 2019
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

OBEC SMOLENICE: Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice uznesením č. I/8 zo dňa 10.12. 2018 podľa ustanovenia § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra Obce Smolenice, ktorá sa uskutoční dňa 6.2. 2019 na zasadnutí obecného zastupiteľstva Obce Smolenice. Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra musia doručiť svoju písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi najneskôr do 23.1. 2019 do 15.00 hod.
Vyhlásenie  

Publikované: 12. decembra 2018
Zámer previesť nehnuteľný majetok

Zámer previesť nehnuteľný majetok

Zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Dokument 

Publikované: 22. októbra 2018