Smolenice

Úradná tabuľa

Zámer predať nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zámer predať nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

DOKUMENT_Mgr. J.Škodáčková

Publikované: 15. apríla 2019
Zámer predať nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zámer predať nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

DOKUMENT_PD Smolenice

Publikované: 11. apríla 2019
Zámer predať nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zámer predať nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

DOKUMENT_Bc. I. Rábara

Publikované: 10. apríla 2019
Určenie platu zástupcovi starostu

Určenie platu zástupcovi starostu

Plat zastupcu urcenie 

Publikované: 10. marca 2019
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

OBEC SMOLENICE: Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice uznesením č. I/8 zo dňa 10.12. 2018 podľa ustanovenia § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra Obce Smolenice, ktorá sa uskutoční dňa 6.2. 2019 na zasadnutí obecného zastupiteľstva Obce Smolenice. Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra musia doručiť svoju písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi najneskôr do 23.1. 2019 do 15.00 hod.
Vyhlásenie  

Publikované: 12. decembra 2018
Zámer previesť nehnuteľný majetok

Zámer previesť nehnuteľný majetok

Zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Dokument 

Publikované: 22. októbra 2018
Návrh plánu kontrolnej činnosti

Návrh plánu kontrolnej činnosti

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Smolenice na II. polrok 2018

Dokument

Publikované: 1. septembra 2018
Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky

Dodávka služieb pre vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt „Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Smolenice“

Výzva na predloženie ponuky (ZsNH) Smolenice VO PD
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií 
Príloha č. 2 – Výkres

Publikované: 26. júla 2018
Zámer prenajať nehnuteľný majetok

Zámer prenajať nehnuteľný majetok

Obec Smolenice zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok, záujemcovi o prenájom Súkromná materská škola Lienka Smolenice
Dokument 

Publikované: 29. júna 2018
Zámer previesť nehnuteľný majetok

Zámer previesť nehnuteľný majetok

Obec Smolenice zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa vo vlastníctve Obce Smolenice, a to časť pozemku parcely registra „E“ s parc. č. 380, trvalé trávnaté porasty s výmerou 72 m2, pozemok parcely registra „E“ s parc. č. 381,… Dokument 

Publikované: 4. apríla 2018