Smolenice

Úradná tabuľa

Zmena v prevádzke „Nová varňa živíc“

Zmena v prevádzke „Nová varňa živíc“

ROZHODNUTIE – Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa CHEMOLAK a. s., ktorá vyplynula z vykonanej environmentálnej kontroly integrovaného povolenia v súvislosti zo zmenou v prevádzke „Nová varňa živíc“, mení a dopĺňa integrované povolenie.

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA rozhodnutie
Rozhodnutie

Publikované: 30. decembra 2021
Zámer prenajať nehnuteľný majetok obce

Zámer prenajať nehnuteľný majetok obce

Oznam_prenájom DHOZ_SMS Lienka_2021_2022

Publikované: 28. júla 2021
VZN č. 85/2021

VZN č. 85/2021

VZN č. 85/2021 o dočasnom parkovaní vozidiel na miestnych komunikáciách, odstavných plochách a verejných priestranstvách na území obce Smolenice

Publikované: 21. júna 2021
Záverečný účet 2020

Záverečný účet 2020

Záverečný účet obce Smolenice za rok 2020 
Príloha č.1 – Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu 2020
Príloha č.2 – Príjmy a výdavky obce 2020 
Príloha č.3 – Čerpanie finančného rozpočtu 2020 

Publikované: 28. mája 2021
Zámer prenajať nehnuteľný majetok obce

Zámer prenajať nehnuteľný majetok obce

Oznam prenájom DHOZ TAVOS zdroj vody

Publikované: 19. apríla 2021
NÁVRH VZN č. 81/2020

NÁVRH VZN č. 81/2020

NÁVRH VZN, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 81/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materských škôl a žiaka školských zariadení na území obce pre rok 2020

Publikované: 8. februára 2021
Zámer predať nehnuteľný majetok obce

Zámer predať nehnuteľný majetok obce

Oznam_predajDHOZ_manzPobjecki 

Publikované: 8. februára 2021
Zámer predať nehnuteľný majetok obce

Zámer predať nehnuteľný majetok obce

Oznam predaj DHOZ Radocha

Publikované: 5. februára 2021
Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh VZN poplatky KO 2021

Publikované: 30. novembra 2020
Návrh rozpočtu 2021 – 2023

Návrh rozpočtu 2021 – 2023

NAVRH ROZPOČET 2021 – 2023.2

Publikované: 30. novembra 2020