Smolenice

Úradná tabuľa

Oznam o predaji majetku z DHOZ

Oznam o predaji majetku z DHOZ

Obec Smolenice zverejňuje zámer predať nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa vo vlastníctve Obce Smolenice v k. ú. Smolenice, a to časť pozemku parcely registra „C“ s parc. č. 1070/17, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 321 m², zapísanej na liste vlastníctva č. 2000 pre okres Trnava, obec Smolenice, k. ú. Smolenice, záujemcom o kúpu.

Oznam 

Publikované: 3. júna 2020
Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení materskej školy (MŠ) a základnej školy (ZŠ)

Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení materskej školy (MŠ) a základnej školy (ZŠ)

Obec Smolenice ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou ROZHODLA od 1. júna 2020 otvoriť materskú školu pre deti materskej školy, základnú školu pre žiakov 1. až 5. ročníka základnej školy, prevádzku školského klubu detí.

Rozhodntutie

Publikované: 26. mája 2020
Plán udržateľnej mobility TTSK

Plán udržateľnej mobility TTSK

Plán udržateľnej mobility TTSK – predloženie Správy o hodnotení strategického dokumentu – výzva na zverejnenie
Primerané posúdenie významnosti vplyvov plánov na územia sústavy Natura 2000
PUM_TTSK_Sprava_o_Hodnoteni_SEA-1
Vykr_2.1-1
Vykr_2.2-1

Publikované: 18. mája 2020
Obec Smolenice zverejňuje zámer predať nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Smolenice zverejňuje zámer predať nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Oznam predaj DHOZ 

Publikované: 20. apríla 2020
Verejná vyhláška – rozhodnutie Jozef a Peter Kováč

Verejná vyhláška – rozhodnutie Jozef a Peter Kováč

Dokument 

Publikované: 14. februára 2020
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby

Oznámenie o začatí stavebného konania stavby

Oznámenie o začatí stavebného konania stavby verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania Navrhovateľ: Kaldo – Invest, s.r.o., Mikovíniho 11, 917 01 Trnava, v zastúpení BEWA,s.r.o., Ovocná 12, 917 08 Trnava, zastúpená Dag Balgavý, Andreja Kubinu 29, 917 01 Trnava podala dňa 04.02.2020 na stavebný úrad návrh na vydanie stavebného povolenia na stavbu podľa § 58, zákona č.50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení noviel: IBV Smolenice „Za bránou“, „Verejné osvetlenie“

Dokument 

Publikované: 7. februára 2020
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby

Oznámenie o začatí stavebného konania stavby

Oznámenie o začatí stavebného konania stavby verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania Navrhovateľ: Kaldo – Invest, s.r.o., Mikovíniho 11, 917 01 Trnava, v zastúpení BEWA,s.r.o., Ovocná 12, 917 08 Trnava, zastúpená Dag Balgavý, Andreja Kubinu 29, 917 01 Trnava podala dňa 04.02.2020 na stavebný úrad návrh na vydanie stavebného povolenia na stavbu podľa § 58, zákona č.50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení noviel: IBV Smolenice „Za bránou“, „SO 05 Plyn“

Dokument 

Publikované: 7. februára 2020
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby

Oznámenie o začatí stavebného konania stavby

Oznámenie o začatí stavebného konania stavby verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania Navrhovateľ: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, v zastúpení BEWA,s.r.o., Ovocná 12, 917 08 Trnava, zastúpená Dag Balgavý, Andreja Kubinu 29, 917 01 Trnava podala dňa 20.11.2019 na stavebný úrad návrh na vydanie stavebného povolenia na stavbu podľa § 58, zákona č.50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení noviel: IBV Smolenice „Za bránou“
„Distribučné rozvody NN, VN prípojka 22 kV a SO 06 Transformačná stanica“

Dokument 

Publikované: 7. februára 2020
Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2020

Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2020

Návrh plánu 1 2020 HK

Publikované: 5. decembra 2019
NAVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE SMOLENICE NA ROKY 2020 – 2022

NAVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE SMOLENICE NA ROKY 2020 – 2022

NÁVRH ROZPOČTU

Publikované: 5. decembra 2019