Smolenice

Úradná tabuľa

Zámer previesť nehnuteľný majetok

Zámer previesť nehnuteľný majetok

Obec Smolenice zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa vo vlastníctve Obce Smolenice, a to časť pozemku parcely registra „E“ s parc. č. 380, trvalé trávnaté porasty s výmerou 72 m2, pozemok parcely registra „E“ s parc. č. 381,… Dokument 

Publikované: 4. apríla 2018
Zámer previesť nehnuteľný majetok

Zámer previesť nehnuteľný majetok

Obec Smolenice zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa vo vlastníctve Obce Smolenice, a to časť pozemku parcely registra „E“ s parc. č. 383, ostatné plochy s výmerou 10 466 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 2056 pre okres Trnava, obec Smolenice, katastrálne územie Smolenická Nová Ves… Dokument 

Publikované: 3. apríla 2018
Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk

Zníženie energetickej náročnosti kultúrno – spoločenského domu Smolenická Nová Ves
Výzva 

Publikované: 27. marca 2018
Schválenie nového VZN 71

Schválenie nového VZN 71

VZN č. 71/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materských škôl a žiaka školských zariadení na území obce pre rok 2018 Dokument  

Publikované: 23. februára 2018
Návrh plánu kontrolnej činnosti

Návrh plánu kontrolnej činnosti

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018

Dokument 

Publikované: 5. decembra 2017
Zámer previesť nehnuteľný majetok

Zámer previesť nehnuteľný majetok

Obec Smolenice zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa vo vlastníctve Obce Smolenice, a to časť pozemku parcely registra „E“ s parc. č. 1644 ostatné plochy s výmerou 409 m2 zapísanej na liste vlastníctva č. 2229, záujemcom o prevod Štefanovi Stanovi a manželke Anne Stanovej. 

Dokument 

Publikované: 23. októbra 2017
VZN č. 67/2017

VZN č. 67/2017

VZN č. 67/2017 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Obce Smolenice

Dokument 

Publikované: 12. októbra 2017
Zámer prenajať nehnuteľný majetok

Zámer prenajať nehnuteľný majetok

Obec Smolenice zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok, záujemcovi o prenájom, Súkromná materská škola Lienka Smolenice

Dokument 

 

Publikované: 24. mája 2017
Návrh plánu kontrolnej činnosti

Návrh plánu kontrolnej činnosti

Návrh plánu kontrolnej činnosti II. polrok 2017

Dokument 

Publikované: 23. mája 2017
Zámer predať nehnuteľný majetok

Zámer predať nehnuteľný majetok

Obec Smolenice zverejňuje zámer predať nehnuteľný majetok obce, záujemcovi o kúpu Trnavský samosprávny kraj 

Dokument 

Publikované: 18. apríla 2017