Smolenice

Úradná tabuľa

Žiadosť o zverejnenie žiadosti, údajov, výzvy a informácii vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia

Žiadosť o zverejnenie žiadosti, údajov, výzvy a informácii vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia

CHEMOLAK a. s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice – zmena integrovaného povolenia pre prevádzku „Nová varňa živíc“.

Žiadosť o vydanie

Publikované: 22. októbra 2019
Predloženie odvolania voči rozhodnutiu č. OU-TT-OSZP3-2019/000972/ŠVS/St a upovedomenie účastníka konania o predložení odvolania – verejná vyhláška

Predloženie odvolania voči rozhodnutiu č. OU-TT-OSZP3-2019/000972/ŠVS/St a upovedomenie účastníka konania o predložení odvolania – verejná vyhláška

Oznámenie

Publikované: 20. septembra 2019
Rozhodnutie: Chemolak a.s.

Rozhodnutie: Chemolak a.s.

Nová varňa živíc

Rozhodnutie
Zverejnenie na UT

Publikované: 21. augusta 2019
Zámer prenajať nehnuteľný majetok záujemcovi o prenájom Súkromná materská škola Lienka Smolenice

Zámer prenajať nehnuteľný majetok záujemcovi o prenájom Súkromná materská škola Lienka Smolenice

Oznam_prenajomDHOZ_SMSLienka_2019-2020-2

Publikované: 14. augusta 2019
Predĺženie lehoty Lesný celok Majdán 2019-2028

Predĺženie lehoty Lesný celok Majdán 2019-2028

verejná vyhláška OÚ predĺženie lehoty Lesný celok Majdán 2019-2028

Publikované: 12. augusta 2019
Zámer prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zámer prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Smolenice zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa záujemcovi o prenájom Studio style Fillipo, s. r. o.

Oznam prenájom DHOZ Studio Style Fillipo

Publikované: 9. augusta 2019
Oznámenie o začatí územného konania o umienstnenie stavby verejnou vyhláškou KALDO -INVEST

Oznámenie o začatí územného konania o umienstnenie stavby verejnou vyhláškou KALDO -INVEST

Oznámenie o začatí územného konania

Publikované: 8. augusta 2019
Oznámenie o začatí konania Stanislav Bednár – Mobilné drviace zariadenie

Oznámenie o začatí konania Stanislav Bednár – Mobilné drviace zariadenie

Do zámeru navrhovanej činnosti je možné nahliadnuť počas stránkových hodín na Obecnom úrade v kancelárii stavebného úradu.

 Oznámenie o začatí konania

Publikované: 7. augusta 2019
Schválenie návrhu programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Majdán na obdobie rokov 2019-2028

Schválenie návrhu programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Majdán na obdobie rokov 2019-2028

Schválenie návrhu programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Majdán na obdobie rokov 2019-2028

Publikované: 5. augusta 2019
Návrh VZN

Návrh VZN

Návrh VZN o určení : A) výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, B) výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí, C) výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Smolenice.

Navrh VZN obedy zadarmo 

Publikované: 5. augusta 2019