Smolenice

Úradná tabuľa

Schválenie nového VZN 71

Schválenie nového VZN 71

VZN č. 71/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materských škôl a žiaka školských zariadení na území obce pre rok 2018 Dokument  

Publikované: 23. februára 2018
Návrh plánu kontrolnej činnosti

Návrh plánu kontrolnej činnosti

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018

Dokument 

Publikované: 5. decembra 2017
Zámer previesť nehnuteľný majetok

Zámer previesť nehnuteľný majetok

Obec Smolenice zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa vo vlastníctve Obce Smolenice, a to časť pozemku parcely registra „E“ s parc. č. 1644 ostatné plochy s výmerou 409 m2 zapísanej na liste vlastníctva č. 2229, záujemcom o prevod Štefanovi Stanovi a manželke Anne Stanovej. 

Dokument 

Publikované: 23. októbra 2017
VZN č. 67/2017

VZN č. 67/2017

VZN č. 67/2017 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Obce Smolenice

Dokument 

Publikované: 12. októbra 2017
Zámer prenajať nehnuteľný majetok

Zámer prenajať nehnuteľný majetok

Obec Smolenice zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok, záujemcovi o prenájom, Súkromná materská škola Lienka Smolenice

Dokument 

 

Publikované: 24. mája 2017
Návrh plánu kontrolnej činnosti

Návrh plánu kontrolnej činnosti

Návrh plánu kontrolnej činnosti II. polrok 2017

Dokument 

Publikované: 23. mája 2017
Zámer predať nehnuteľný majetok

Zámer predať nehnuteľný majetok

Obec Smolenice zverejňuje zámer predať nehnuteľný majetok obce, záujemcovi o kúpu Trnavský samosprávny kraj 

Dokument 

Publikované: 18. apríla 2017
Zámer prenajať nehnuteľný majetok

Zámer prenajať nehnuteľný majetok

Obec Smolenice zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok obce, spoločnosti RIOS s. r. o.

Dokument 

Publikované: 14. apríla 2017
Udelenie súhlasu

Udelenie súhlasu

Udelenie súhlasu na použitie poľnohospodárskej pôdy na iné účely…

Dokument  

Publikované: 7. marca 2017
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Smolenice na I. polrok 2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Smolenice na I. polrok 2017

Dokument

Publikované: 6. marca 2017