Smolenice

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát – Veronika Zelová, 919 04 Smolenice
– miesto uloženia zásielky – OcÚ Smolenice
– odosielateľ –Dôvera zdravotná poisťovňa

– typ zásielky – list
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 27.01.2021

Publikované: 27. januára 2021
Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát – XINING HAN, 919 04 Smolenice
– miesto uloženia zásielky – OcÚ Smolenice
– odosielateľ –Dôvera zdravotná poisťovňa

– typ zásielky – list
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 27.01.2021

Publikované: 27. januára 2021
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2016 – 2023 v konsolidovanom znení aktualizácie

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2016 – 2023 v konsolidovanom znení aktualizácie

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2016 – 2023 v konsolidovanom znení aktualizácie

Zaznam_ (23)

Publikované: 7. januára 2021
Plán udržateľnej mobility Trnavského samosprávneho kraja – záverečné stanovisko

Plán udržateľnej mobility Trnavského samosprávneho kraja – záverečné stanovisko

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-trnavskeho-samospravneho-kraja

Zaznam_ (22)

Publikované: 7. januára 2021
Oznámenie o začatí konania – Zaslanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti Boleráz – Smolenice, KRŽZ koľ. č.1, k.ú. Boleráz, Bíňovce, Smolenice

Oznámenie o začatí konania – Zaslanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti Boleráz – Smolenice, KRŽZ koľ. č.1, k.ú. Boleráz, Bíňovce, Smolenice

Zaznam_0949_2020

Publikované: 4. januára 2021
Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát – Dušan Zvonár, 919 04 Smolenice
– miesto uloženia zásielky – OcÚ Smolenice
– odosielateľ –Sociálna poisťovňa ústredie, Bratislava

– typ zásielky – list č.007186150
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 29.12.2020

Publikované: 29. decembra 2020
Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát – Ivan Čech, 919 04 Smolenice
– miesto uloženia zásielky – OcÚ Smolenice
– odosielateľ –Okresný súd Trnava

– typ zásielky – list do vlastných rúk 45Er/1198/2014-20 Uznesenie
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 03.12.2020

Publikované: 7. decembra 2020
Oznámenie o strategickom dokumente – Nízkouhlíková stratégia župy – výzva na zverejnenie

Oznámenie o strategickom dokumente – Nízkouhlíková stratégia župy – výzva na zverejnenie

Oznámenie o strategickom dokumente – Nízkouhlíková stratégia župy – výzva na zverejnenie
Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava v zastúpení predsedom Trnavského samosprávneho
kraja Mgr. Jozefom Viskupičom, dňa 30.11.2020 predložil Okresnému úradu Trnava, odbor starostlivosti o životné
prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja podľa § 5 zákona NR
SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Oznámenie o strategickom dokumente (ďalej len „oznámenie“)
„Nízkouhlíková stratégia Trnavskej župy“.
Na základe tejto skutočnosti Vás vyzývame, aby ste v zmysle § 6 ods. 5 zákona bezodkladne odo dňa doručenia tejto
výzvy o ňom informovali verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámili, kedy a kde je možné
do oznámenia nahliadnuť. Oznámenie musí byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia.
Stanoviská verejnosti možno v zmysle § 6 ods. 6 zákona predkladať na adresu tunajšieho úradu: Okresný
úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného
prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava. Miesto konania konzultácií: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o
životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917
02 Trnava.
Okresný úrad Trnava ako príslušný orgán, určuje podľa § 6 ods. 4 zákona, že z dôvodu veľkého počtu dotknutých
obcí bude oznámenie na nahliadnutie len vo vybraných obciach; zoznam obcí, v ktorých do oznámenia možno
nahliadnuť OÚ Trnava oznámil aj ostatným dotknutým obciam. Dotknuté obce zverejnia uvedený zoznam obcí spolu
s oznámením v mieste obvyklým.

oznamenie_o_strategickom_dokumente___nizkouhlikova_strategia_zupy___vyzva_na_zverejnenie (1)

NUS Trnavskej župy 30.11. SEA

SEA_NUS

Publikované: 3. decembra 2020
Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát – Ivan Závodný, 919 04 Smolenice
– miesto uloženia zásielky – OcÚ Smolenice
– odosielateľ –Dôvera zdravotná poisťovňa,a.s.

– typ zásielky – list 1005192523
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 16.10.2020

Publikované: 16. októbra 2020
Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát – Ivan Závodný, 919 04 Smolenice
– miesto uloženia zásielky – OcÚ Smolenice
– odosielateľ –Creditcall, Alexandra Rudnaya 21, Žilina

– typ zásielky – list 
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 01.10.2020

Publikované: 1. októbra 2020