Smolenice

Verejné obstarávanie

Rekonštrukcia telocvične v ZŠ s MŠ Smolenice

Rekonštrukcia telocvične v ZŠ s MŠ Smolenice

Výzva NA PREDKLADANIE PONÚK pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Rekonštrukcia telocvične v ZŠ s MŠ Smolenice“.

Príloha výzvy č. 1 Návrh uchádzača_Smolenice (.docx)
Príloha výzvy č. 1 Návrh uchádzača Smolenice (.pdf) 

Príloha výzvy č. 2 Rozpočet Smolenice (.xlsx)

Príloha výzvy č. 3 Návrh Zmluvy o dielo_Smolenice (.docx)
Príloha výzvy č.3 Návrh Zmluvy o dielo Smolenice (.pdf)

Výzva na predloženie ponuky_Smolenice (.docx)
Výzva na predloženie ponuky_Smolenice (.pdf)

Publikované: 20. októbra 2020
Rekonštrukcia učební ZŠ-zariadenie učební

Rekonštrukcia učební ZŠ-zariadenie učební

Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/440449

Publikované: 18. februára 2020
Rekonštrukcia učební ZŠ

Rekonštrukcia učební ZŠ

Výzva na predkladanie ponúk podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z., zákazka s nízkou hodnotou “Rekonštrukcia učební Základnej školy v Smoleniciach”
 
 
 
 
 

Publikované: 19. februára 2020
 
 

Publikované: 17. februára 2020
Rekonštrukcia oporného múru na futbalovom ihrisku

Rekonštrukcia oporného múru na futbalovom ihrisku

Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. „Rekonštrukcia oporného múru na futbalovom ihrisku v Smoleniciach“

Výzva na predloženie ponuky Múr

Publikované: 18. júna 2019
Rekonštrukciu učební ZŠ

Rekonštrukciu učební ZŠ

Výzva na predkladanie ponúk podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“) Rekonštrukcia učební (stavebné práce)

Príloha č. 1 k MP CKO č. 14 verzia 6

Výzva rekonštrukcia učební

Publikované: 30. mája 2019
Podpora rozvoja športu v obci Smolenice

Podpora rozvoja športu v obci Smolenice

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK: Obec Smolenice ako verejný obstarávateľ zverejňuje túto výzvu na predkladanie ponúk na zákazku na dodanie stavebných prác.
Čestné vyhlásenie 1 (docx)
Čestné vyhlásenie 2 (docx)
EL-01_rozvádzač_RV 
EL-02_situácia
Návrh na plnenie kriterií (docx)
obsah pd 
PÔDORYS 
Rozpočet ihrisko-výkaz výmer (xls)
SPRIEVODNÁ SPRÁVA SP Multifunkcné ihrisko Smolenice
SITUÁCIA 
technická správa 
Titulný list 
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK – Smolenice – ihrisko (docx verzia)
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK – Smolenice – ihrisko (pdf verzia) 

Publikované: 14. februára 2019
Zníženie energetickej náročnosti kultúrno – spoločenského domu Smolenická Nová Ves

Zníženie energetickej náročnosti kultúrno – spoločenského domu Smolenická Nová Ves

ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene o doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „zákon“, zákon účinný od 1.1.2019) VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK Zníženie energetickej náročnosti kultúrno – spoločenského domu Smolenická Nová Ves
Kód ITMS: 310041G806

Výzva na predkladanie ponúk (docx)
Výzva na predkladanie ponúk (pdf) 

Podklady:
Elektro (zip)
Projektová dokumentácia (zip)
Správy (zip)
Výkaz výmer (zip)
Vykurovanie (zip)

Publikované: 25. januára 2019
Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk

„ Vypracovanie architektonickej štúdie a kompletnej projektovej dokumentácie pre účely vydania stavebného povolenia, tender zhotoviteľa stavby a  LCC hodnotenia – Hodnotenia nákladov životného cyklu budovy počas predpokladanej životnosti budovy (50 rokov) v súlade s ISO 15686 bez zohľadnenia demontáže a búracích prác  pre projekt s názvom: “Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Smolenice.“

Výzva na predloženie ponuky (ZsNH)_Smolenice-1
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií 
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií 
Príloha č. 2 – Opis predmetu zákazky-1 

Publikované: 21. mája 2018
Informácia pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v obci Smolenice a jej spádovej oblasti

Informácia pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v obci Smolenice a jej spádovej oblasti

informácia pre PZS spádová oblasť Smolenice

dokument

Publikované: 16. mája 2018