Smolenice

Návrh VZN č 93/2023 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom

Návrh VZN č 93/2023 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom

Návrh VZN č 93/2023 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Smolenice a majetkom v štátnom vlastníctve,ktorý bol Obci Smolenice zverený (ZVEREJNENÉ 20.2.2023)

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky (magdalena.hlavata@smolenice.com) alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade.