Smolenice

Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady