Smolenice

Návrh VZN o miestnych daniach

Návrh VZN o miestnych daniach

Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie Obce Smolenice č. 21/2008 o miestnych daniach na území obce Smolenice v znení neskorších predpisov.

Návrh VZN novela daň ubytovanie 2019