Smolenice

Zmluva o financovaní SMŠ Lienka

Zmluva o financovaní SMŠ Lienka

Návrh Zmluvy o financovaní

zverejnený v súlade s § 9aa zák. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 Dátum zverejnenia na úradnej tabuli a webovom sídle Obce Smolenice:    14. decembra 2022

 K návrhu zmluvy o financovaní môže uplatniť pripomienky každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej sa obsah návrhu zmluvy týka, v lehote desiatich dní od jeho zverejnenia.

Navrh_ZmluvaFinancovanie_SMSLienka_2023

Zmluva o financovaní SMŠ Lienka 

Dátum zverejnenia na CRZ 30.12.2022 https://www.crz.gov.sk/swa/art.php?ID=7333994

dátum účinnosti 31.12.2022 dátum platnosti do 31.12.2023

ZmluvaFinancovanie_SMSLienka_2023