Smolenice

Civilná ochrana


Čo robiť keď zaznie siréna

Čo robiť v prípade evakuácie

Všeobecné zásady pri vzniku mimoriadnej udalosti


JEDNODUCHÉ ÚKRYTY BUDOVANÉ SVOJPOMOCNE (JÚBS)

Aké mimoriadne udalosti nás môžu postihnúť?


Územie obce Smolenice môže byť potenciálne ohrozované z nasledujúcich zdrojov, ohrozenia:
A: Jadrové zariadenie (JZ) SE-EBO V-2 J. Bohunice
B: Únik chemických nebezpečných látok zo stacionárnych zdrojov na území obce, prípadne pri preprave po cestných komunikáciách.
Oznam  


INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ „Zákon o prevencii závažných priemyselných havárií“
Oznam


Vykurovacie obdobie z hľadiska požiarnej bezpečnosti.
Oznam 


Ochrana úrody pred požiarmi
Oznam 


Informačný leták k číslu tiesňového volania 112 


Na základe usmernenia Obvodného úradu Trnava – Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia. V dňoch od 10.10. 2012 do 31.10. 2012 bude v priestoroch obecného úradu zriadená výdajňa jódových profylaktík. Obyvatelia sú povinní si prevziať nové balenia jódových profylaktík a odovzdať staré balenia.
Oznam 


Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti