Smolenice

Poplatky za prenájom KD Smolenice a KSD Smolenická Nová Ves

Prenájom KD Smolenice (SNP 87)

Prenájom KD – kinosála
pre komerčné účely
20 € za každú začatú hodinu
Prenájom KD – sobášna sieň pre komerčné účely 5 € za každú začatú hodinu
Prenájom KD – vestibul pre komerčné účely 3 € za každú začatú hodinu
Prenájom KD – predvolebné mítingy   5 € za každú začatú hodinu
Prenájom KD – kinosála na rozvoj telesnej a športovej kultúry, záujmovej činnosti pre občanov Obce
Smolenice / akcie s výberom vstupného
bezplatne
Prenájom KD na usporiadanie tanečnej zábavy   300 € + záloha 200 €
ktorá sa vráti po ukončení akcie a prebratí KD

 

Prenájom KSD Smolenická Nová Ves (Obrancov mieru 86):

1. Na účely usporiadania svadobnej hostiny:
– ak je aspoň jeden z mladomanželov občanom Smoleníc, v letnom období 100 € v zimnom 120 €
– ak nie je ani jeden z mladomanželov občanom Smoleníc, v letnom období 120 € v zimnom 140 €

2. Na účely usporiadania smútočnej hostiny
– v letnom období 20 €
– v zimnom 30 €

3. Na účely usporiadania rodinnej oslavy, stretávky
– ak je aspoň jeden z objednávateľov občanom Smoleníc, v letnom období 70 € v zimnom 90 €
– ak nie je nikto z objednávateľov občanom Smoleníc, v letnom období 100 € v zimnom 120 €

4. Na účely usporiadania tanečnej zábavy 200 €

5. na usporiadanie prezentácie, školenia na 1 deň
– v letnom období 50 €
– v zimnom období 70 €

6. Na predvolebné mítingy pre komunálne voľby 5 € / hod

Preberanie KSD v piatok do 16:00 hod.
Odovzdanie KSD v pondelok do 12:00 hod.

 


 

– bezplatný prenájom pre školy a školské zariadenia v pôsobnosti obce Smolenice oslobodené od poplatku sú organizácie pôsobiace na území obce Smolenice a osoby, ktoré sa stretávajú na účely prípravy kultúrneho podujatia (napr. divadelné predstavenie) pre obec alebo pri príprave prezentácie a pomoci obci.
Oslobodené od poplatku sú organizácie pôsobiace na území obce Smolenice pri príležitosti
výročnej schôdze, školské akcie, prezentovanie programu detí, osvetové prednášky, záujmové krúžky. Bezplatný prenájom sa bude považovať za nefinančnú dotáciu obce pre organizácie pôsobiace na území obce Smolenice.
Oslobodený od poplatku je Obecný úrad Smolenice a akcie ním organizované, verejné zasadnutia obecného zastupiteľstva a zasadnutia komisií obecného zastupiteľstva.
Oslobodené od poplatku sú akcie na základe rozhodnutia starostu obce, alebo obecného zastupiteľstva.

Zimné obdobie je od 1.10. do 30.4.
Schválené Obecným zastupiteľstvom Obce Smolenice dňa 13.8. 2015