Smolenice

Sobášne termíny

Harmonogram sobášnych dní a občianskych obradov Matričného úradu Obce Smolenice v roku 2022

 

schválený na XXII. verejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 16.12. 2021
 
 

Soboty:

  I. polrok 2022   II. polrok 2022
1. 15. január 2022 10. 9. júl 2022
2. 19. február 2022 11. 23. júl 2022
3. 19. marec 2022 12. 13. august 2022
4. 9. apríl 2022 13. 20. august 2022
5. 30. apríl 2022 14. 3. september 2022
6. 14. máj 2022 15. 24. september 2022
7. 28. máj 2022 16. 8.  október 2022
8. 11. jún 2022 17. 22. október 2022
9. 25. jún 2022 18. 12. november 2022
    19. 10. december 2022

v týždni každý piatok pred navrhnutou sobotou.

Sobášne hodiny: od 12.00 hod. do 18.00 hod.
Sobášna miestnosť – sobášna sieň v KD Smolenice, kancelária Ocú Smolenice

 


 

Matričné poplatky:

– sobáš v mimo určenej sobášnej miestnosti – poplatok – 70,- € – v zmysle zákona o správnych poplatkoch (položka 18, písm. d)

– uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom (cudzí občania, z ktorých ani jeden nemá TP v obci) – položka 18, písm. b – poplatok – 20,- €

– povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby – položka 18, písm. c – poplatok – 20,- €

– uzavretie manželstva medzi občanom SR a cudzincom – položka 18, písm. f – poplatok – 70,- €

 


 

Prenájom miestnosti Červeného salónu na Smolenickom zámku na vykonanie obradu (na základe zmluvy o spolupráci medzi Obcou Smolenice a KC SAV) – v poplatkoch za prenájom je zahrnuté aj povolenie kamery a fotenia vlastným fotografom – 1 hod. vo vyhradených priestoroch zámku, na nádvorí a v lesoparku:

– cudzí snúbenci bez trvalého pobytu v obci – poplatok 215 € – mimo termínov poplatok 415 €

– snúbenci ak má jeden z nich trvalý pobyt v obci Smolenice – 35 € – mimo termínov poplatok 55 €

 


 

Prenájom nádvoria Smolenického zámku (spodného alebo vrchného) resp. terasy na vykonanie sobášneho obradu vonku:

– cudzí snúbenci bez trvalého pobytu v obci – poplatok 315 €

– snúbenci – ak má jeden z nich trvalý pobyt v obci Smolenice – poplatok 65 €

Všetky poplatky aj poplatok za prenájom miestnosti sa platia do pokladne Obce Smolenice – pri predložení dokladov k sobášu, najneskôr 2 týždne pred termínom sobáša resp. vkladom na účet Obce Smolenice
č. účtu: SK 64 0200 0000 0000 0422 4212
BIC: SUBASKBX
banka: VÚB – expozitúra Smolenice
VS: dátum sobáša

 


 

Obec Smolenice si vyhradzuje právo zmeny alebo presunu sobášnych termínov v prípade konania kultúrnych podujatí organizovaných obcou a akýchkoľvek volieb resp. referenda.

 

Sobášiaci:

Anton Chrvala – starosta obce

Radoslav Horník – poslanec

Tibor Lančarič – poslanec

Radko Mráz – poslanec

 

– schválení na I. verejnom zasadnutí nového obecného zastupiteľstva dňa 10.12. 2018

Matrikár: Mgr. Adriana Fričová
Zástupkyne: Mgr. Monika Sládeková, Mgr. Darina Vrtochová