Smolenice

Sobášne termíny

Harmonogram sobášnych dní a občianskych obradov Matričného úradu Obce Smolenice v roku 2018

 

schválený na VIII. verejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 14.12. 2017
 
 

Soboty:

  I. polrok 2018   II. polrok 2018
1. 20. január 2018 9. 21. júl 2018
2. 17. február 2018 10. 28. júl 2018
3. 17. marec 2018 11. 18. august 2018
4. 14. apríl 2018 12. 25. august 2018
5. 12. máj 2018 13. 22. september 2018
6. 19. máj 2018 14. 29. september 2018
7. 16. jún 2018 15. 6. október 2018
8. 23. jún 2018 16. 24. november 2018
    17. 8. december 2018

v týždni každý piatok pred navrhnutou sobotou.

Sobášne hodiny: od 12.00 hod. do 18.00 hod.
Sobášna miestnosť – sobášna sieň v KD Smolenice

 


 

Matričné poplatky:

– sobáš v mimo určenej sobášnej miestnosti – poplatok – 70,- € – v zmysle zákona o správnych poplatkoch (položka 18, písm. d)

– uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom (cudzí občania, z ktorých ani jeden nemá TP v obci) – položka 18, písm. b – poplatok – 20,- €

– povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby – položka 18, písm. c – poplatok – 20,- €

– uzavretie manželstva medzi občanom SR a cudzincom – položka 18, písm. f – poplatok – 70,- €

 


 

Prenájom miestnosti Červeného salónu na Smolenickom zámku na vykonanie obradu (na základe zmluvy o spolupráci medzi Obcou Smolenice a KC SAV) – v poplatkoch za prenájom je zahrnuté aj povolenie kamery a fotenia vlastným fotografom – 1 hod. vo vyhradených priestoroch zámku, na nádvorí a v lesoparku:

– cudzí snúbenci bez trvalého pobytu v obci – poplatok 215 € – mimo termínov poplatok 415 €

– snúbenci ak má jeden z nich trvalý pobyt v obci Smolenice – 35 € – mimo termínov poplatok 55 €

 


 

Prenájom nádvoria Smolenického zámku (spodného alebo vrchného) resp. terasy na vykonanie sobášneho obradu vonku:

– cudzí snúbenci bez trvalého pobytu v obci – poplatok 315 €

– snúbenci – ak má jeden z nich trvalý pobyt v obci Smolenice – poplatok 65 €

Všetky poplatky aj poplatok za prenájom miestnosti sa platia do pokladne Obce Smolenice – pri predložení dokladov k sobášu, najneskôr 2 týždne pred termínom sobáša resp. vkladom na účet Obce Smolenice č. účtu 4224-212/0200 VÚB exp. Smolenice, VS: dátum sobáša.

 


 

Obec Smolenice si vyhradzuje právo zmeny alebo presunu sobášnych termínov v prípade konania kultúrnych podujatí organizovaných obcou a akýchkoľvek volieb resp. referenda.

 

Sobášiaci:

Anton Chrvala – starosta obce

Radoslav Horník – poslanec

Pavol Zárecký – poslanec

 

– schválení na I. verejnom zasadnutí nového obecného zastupiteľstva dňa 11.12. 2014

Matrikár: Mgr. Adriana Fričová
Zástupkyne: Mgr. Darina Vrtochová