Smolenice

Tlačivá na stiahnutie

Stavba


Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby 

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (.doc)

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením 

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením (.doc)

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby (.doc) 

Žiadosť o územno-plánovaciu informáciu
Žiadosť o územno-plánovaciu informáciu (.docx)

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby (.doc)

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia (.doc)

Žiadosť o stavebné povolenie stavby 

Žiadosť o rozkopávkové povolenie 

Ohlásenie stavebných úprav 

Ohlásenie stavebných úprav pre byty v osobnom vlastníctve 

Ohlásenie drobnej stavby 

Ohlásenie udržiavacích prác 


 

Občan


Žiadosť o zrušenie trvalého pobytu 

Žiadosť o vydanie matričného dokladu 

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu 

Oznámenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva 

Súhlas s prihlásením občana na pobyt 


 

Priznania k miestnym daniam (editovateľné tlačivá)


Tlačivá (stránka Ministerstva financií)


 

Ďalšie tlačivá


Žiadosť o určenie súpisného – orientačného čísla 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu
Žiadosť o dotáciu z rozpočtu

Žiadosť o sprístupnenie informácie 

Žiadosť o povolenie predaja na trhových miestach 

Žiadosť o povolenie informačného, reklamného, propagačného zariadenia 

Oznámenie prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania 

Vzor: Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára 


 

Všeobecné tlačivá


Splnomocnenie 

Čestné vyhlásenie