Smolenice

Obchodná verejná súťaž o nájom nebytového priestoru na prevádzkovanie verejnej lekárne.

Obchodná verejná súťaž o nájom nebytového priestoru na prevádzkovanie verejnej lekárne.

Obec Smolenice vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru na prevádzkovanie verejnej lekárne. 

Vyhlásenie súťaže : 18.04.2023

Ukončenie súťaže : 17.05.2023 o 14:00 hod.

OVS_Lekáreň_vyhlásené 18.04.2023