Smolenice

Obchodná verejná súťaž o prenájom nebytových priestorov

Obchodná verejná súťaž o prenájom nebytových priestorov

Obec Smolenice vyhlasuje obchodnú verejná súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru.

Predmetom ktorej bude prenájom nebytových priestorov v nehnuteľnosti: „stavba Materskej školy súp. číslo 284, parc. Reg. C č.793/2, v k.ú. Smolenice zapísanej na LV č. 2000 – samostatné obchodné priestory na prízemí budovy.

Vyhlásenie súťaže: 02.05.2023

Ukončenie súťaže: 17.05.2023 o 14:00 hod.

OVS_Prenájom nebytových priestorov_Staré ZS_02052023