Smolenice

Obec Smolenice uspela so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok

Obec Smolenice uspela so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok

Obec Smolenice zareagovala na výzvu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine.

Ministerstvo v rámci konania o žiadosti overilo splnenie podmienok poskytnutia príspevku a dospelo k záveru, že žiadosť podľa jej obsahu (vrátane príloh) splnila všetky podmienky poskytnutia príspevku tak, ako boli stanovené vo výzve, na základe čoho žiadosť schválilo.  Obec Smolenice tak získala nenávratný finančný príspevok vo výške 75 400 EUR.

ROZHODNUTIE Riešenie migračných výziev v obci Smolenice