Smolenice

Demografické údaje Obec Smolenice za rok 2019

Počet obyvateľov k 31. 12. 2019:
 3217
z toho občanov (nad 15 rokov): 
 2737
deti (do 15 rokov):
 480
Priemerný vek:
 41,3 roka

Prehľad obyvateľstva podľa veku a pohlavia k 31.12. 2019

Deti: (do 15 rokov)

dievčatá:
 243
chlapci:
 237
Spolu:
 480

Mládež: (od 15 rokov do 18 rokov)

dievčatá:
 34
chlapci:
 34
Spolu:
 68

Dospelí:

ženy:
 1380
muži:
 1326
Spolu:
 2706 – z toho občania nad 60 rokov: 708

Zmeny v stave obyvateľstva za obdobie od 1.1. 2019 do 31.12. 2019

Prihlásených:
 54 – z toho 11 detí
Odhlásených:
 75 občanov – z toho 15 detí
Narodených:
 29 detí – z toho 19 chlapcov a 10 dievčat
Zomrelých:
 38 občanov – z toho 17 mužov a 21 žien

Celkový úbytok za rok 2019: -30

Uzavreté manželstvá za rok 2019

Celkový počet sobášov za rok 2019:
 43 sobášov
občianske:
 26 sobášov
cirkevné:
 17 sobášov
z celkového počtu občania Smoleníc:
 21 sobášov
z celkového počtu zahraničné:
 5 sobášov

Spracovala dňa 13.1. 2020 Mgr. Adriana Fričová
matrikárka a pracovníčka Ohlasovne pobytu Obce Smolenice