Smolenice

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecné záväzné nariadenia obce Smolenice 2023

VZN 93/2023 o Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Smolenice a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol Obci Smolenice zverený (ZVEREJNENÉ 8.3.2023)

VZN 94/2023 o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce Smolenice (ZVEREJNENÉ 8.3.2023)

VZN 95/2023 o určení výšky príspevku MŠ, ŠKD, ŠJ (ZVEREJNENÉ 18.4.2023)

VZN 96/2023 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území obce Smolenice (ZVEREJNENÉ 18.4.2023)


 

Dodatky

Dodatok č. 2 ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Smolenice č. 49/2013 o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby v obci Smolenice

VZN ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie č. 21/2008 v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 33/2009

VZN ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2008

VZN ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2008

VZN ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2008

VZN ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2007

VZN ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2007

VZN ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2007


 

Všeobecné záväzné nariadenia obce Smolenice 2022

VZN č. 92/2022 o výške dotácie na dieťa a žiaka

VZN č. 91/2022 k poplatkom na čiastočnú úhradu

VZN č. 90/2022 ktorým sa ruší VZN Obce Smolenice č. 49/2013 o službách poskytovaných obcou a o poplatkoch za tieto služby

VZN  č. 89/2022 o určovaní a zmenách názvov ulíc a verejných priestranstiev na území Obce Smolenice

VZN č. 88/2022 o spôsobe číslovania stavieb na území Obce Smolenice

VZN č. 87/2022 ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených Obcou Smolenice


 

Všeobecné záväzné nariadenia obce Smolenice 2021

VZN č. 86/2021 ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie Obce Smolenice č. 76/2019 o určení:
A) výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole,
B) výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí,
C) výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Smolenice, v znení všeobecne záväzného nariadenia Obce Smolenice č. 83/2020.

VZN č. 85/2021 o dočasnom parkovaní vozidiel na miestnych komunikáciách, odstavných plochách a verejných priestranstvách na území obce Smolenice

VZN č. 84/2021 ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 81/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materských škôl a žiaka školských zariadení na území obce pre rok 2020


 

Všeobecné záväzné nariadenia obce Smolenice 2020

VZN č. 83/2020, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie Obce Smolenice č. 76/2019 o určení : A) výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, B) výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí, C) výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Smolenice

VZN č. 82/2020, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk na území Obce Smolenice

VZN č. 81/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materských škôl a žiaka školských zariadení na území obce pre rok 2020, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 75/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce Smolenice pre rok 2019


 

Všeobecné záväzné nariadenia obce Smolenice 2019

VZN č. 80/2019 o dani z nehnuteľnosti, ktorým sa ruší VZN č. 73/2018 o dani z nehnuteľnosti

VZN č. 79/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Smolenice, ktorým sa ruší Všeobecné záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na území obce Smolenice č. 72/2018

VZN č. 78 2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Smolenice

VZN č. 77 2019 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Smolenice

VZN č. 76/2019 o určení : A) výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, B) výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí, C) výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Smolenice, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Obce Smolenice č. 74 /2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, školskom klube detí, a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Smolenice

VZN č. 21/2008, ktorým sa mení VZN Obce Smolenice č. 21/2008 o miestnych daniach na území obce Smolenice v znení neskorších predpisov

VZN č.75/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materských škôl a žiaka školských zariadení na území obce pre rok 2019 , ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 71/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce Smolenice pre rok 2018

VZN č. 74/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení


 

Všeobecné záväzné nariadenia obce Smolenice 2018

VZN o dani z nehnuteľnosti č. 73/2018, ktorým sa ruší VZN č. 69/2017 o dani z nehnuteľnosti

VZN č. 72/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Smolenice, ktorým sa ruší Všeobecné záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na území obce Smolenice č. 70/2017

VZN č. 71/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materských škôl a žiaka školských zariadení na území obce pre rok 2018


 

Všeobecné záväzné nariadenia obce Smolenice 2017

VZN ZRUŠENÉ – VZN č. 70/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN ZRUŠENÉ – VZN č. 69/2017 o dani z nehnuteľnosti

VZN č. 68/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi

VZN č. 67/2017 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Obce Smolenice
Príloha č. 1 k VZN č. 67/2017

VZN č. 66/2017 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2007 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov

VZN č. 65/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materských škôl a žiaka školských zariadení na území obce pre rok 2017


 

Všeobecné záväzné nariadenia obce Smolenice 2016

VZN Č. 64/2016 O udeľovaní Čestného občianstva Obce Smolenice, Ceny Obce Smolenice a Ceny starostu Obce Smolenice

VZN Č. 63/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Smolenice, ktorým sa ruší VZN č. 60/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Smolenice

VZN Č. 62/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Smolenice, ktorým sa ruší VZN č. 55/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadyna území Obce Smolenice

VZN Č. 61/2016 o dani z nehnuteľnosti, ktorým sa ruší VZN č. 56/2015 o dani z nehnuteľnosti

VZN č. 60/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Smolenice, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 46/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Smolenice

VZN č. 59/2016 o vyhradení miest a stanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách Obce Smolenice


 

Všeobecné záväzné nariadenia obce Smolenice 2015

VZN č. 58/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Smolenice

VZN č. 57/2015 o dani za psa, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie č. 21/2008 o miestnych daniach na území Obce Smolenice

VZN č. 56/2015 o dani z nehnuteľnosti, ktorým sa ruší a dopĺňa VZN č. 51/2014 o dani z nehnuteľnosti

VZN č. 55/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Smolenice, ktorým sa ruší a dopĺňa VZN o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na území obce Smolenice č. 52/2014

VZN č. 54/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materských škôl a žiaka školských zariadení na území obce pre rok 2015

Príloha k VZN 54

VZN č. 53/2015 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení


 

Všeobecné záväzné nariadenia obce Smolenice 2014

VZN č. 50/2014 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení

VZN č.51/2014 o dani z nehnuteľnosti, ktorým sa ruší a dopĺňa VZN č. 44/2012 o dani z nehnuteľnosti

VZN č. 52/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Smolenice, ktorým sa ruší a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne a stavebné odpady na území obce č. 47/2013


 

Všeobecné záväzné nariadenia obce Smolenice 2013

VZN č. 49/2013 O službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby v obci Smolenice

VZN č. 48/2013 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Smolenice

PRÍLOHY K VZN o podmienkach poskytovanie dotácií z prostriedkov obce č. 48/2013

VZN č. 47/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Smolenice, ktorým sa ruší a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne a stavebné odpady na území obce Smolenice č. 43/2012

VZN č. 46/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Smolenice,ktorým sa ruší a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 7/2007 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Smolenice

VZN č. 45/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materských škôl a školských zariadení na území obce


 

Všeobecné záväzné nariadenia obce Smolenice 2012

VZN č. 44/2012 o dani z nehnuteľnosti

VZN č. 43/2012 miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Smolenice

VZN č. 42/2012 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi z rozpočtu Obce Smolenice

VZN č. 36/2012 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Obce Smolenice č. 36/2010 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení.


 

Všeobecné záväzné nariadenia obce Smolenice 2011

VZN č. 41 o dani z nehnuteľností

VZN č. 40 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Smolenice

VZN č. 39 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materských škôl a školských zariadení na území obce

VZN č. 38 o niektorých podmienkach držania psov v obci Smolenice


 

Všeobecné záväzné nariadenia obce Smolenice 2010

VZN č. 37 o zápise detí do Školského klubu Základnej školy s materskou školou v Smoleniciach

VZN č. 36 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení


 

Všeobecné záväzné nariadenia obce Smolenice 2009

VZN č. 35 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Smolenice

VZN č. 34 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materských škôl a školských zariadení na území obce

VZN č. 33/2009 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 21/2008 o miestnych daniach na území obce Smolenice

VZN č. 32/2009 o opatrovateľskej službe a spôsobe určenia a výške úhrady za poskytovanie sociálnej služby

VZN č. 31/2009 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Smolenice

VZN č.30 / 2009 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Smolenice

VZN č. 29/2009 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 19/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení


 

Všeobecné záväzné nariadenia obce Smolenice 2008

VZN č. 28/2008 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2007 Prevádzkový poriadok pohrebísk obce Smolenice

VZN č. 27/2008 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2008 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území obce Smolenice

VZN č. 26/2008 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2007 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov

VZN č. 25/2008 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2007 o úhrade za opatrovateľskú službu poskytnutú na území obce Smolenice

VZN č. 24/2008 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2008 o poskytovaní jednorázových dávok, návratných finančných príspevkov a dávok v hmotnej núdzi občanom Smoleníc

VZN č. 23/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Smolenice

VZN č. 22/2008 o dani z nehnuteľnosti

VZN č. 21/2008 o miestnych daniach na území obce Smolenice

VZN č. 20/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Smolenice

VZN č. 19/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení

VZN č. 18/2008 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2008 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

VZN č. 17/2008 o určovaní súpisných a orientačných čísel na území obce Smolenice

VZN č. 16/2008 o určovaní a zmenách názvov ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Smolenice

VZN č. 15/2008 Ktorým sa určuje postup pri prijímaní a vyhlasovaní VZN obce Smolenice

VZN č. 14/2008 O poplatkoch za zn. ovzdušia

VZN č. 13/2008 O pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

VZN č. 12/2008 O miestnych pamätihodnostiach


 

Všeobecné záväzné nariadenia obce Smolenice 2007

VZN č. 10/2007 O úhrade za opatrovateľskú službu poskytnutú na území obce SMOLENICE

VZN č. 9/2007 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ

VZN č. 8/2007 O miestnych daniach na území obce Smolenice

VZN č. 7/2007 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Smolenice

VZN č. 6/2007 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Smolenice.

VZN č. 5/2007 Trhový poriadok o podmienkach predaja a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh Tradičný smolenický jarmok

VZN číslo 4/2007 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov

VZN 2/2007 o poskytovaní finančných príspevkov obcou Smolenice na vykonávanie opatrení sociálnej ochrany detí a sociálnej kurately

VZN 1/2007 Prevádzkový poriadok pohrebísk


 

Všeobecné záväzné nariadenia obce Smolenice 2006

VZN č. 1/2006 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Smolenice

VZN č. 4/2006 o dani z nehnuteľností


 

Všeobecné záväzné nariadenia obce Smolenice 2004

VZN č. 8/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady