Smolenice

Pracovné komisie

2022 – 2026

Komisia ekonomická a majetková

Predseda komisie: Ing. Magdaléna Hlavatá
Podpredseda komisie: Bc. Adriana Galbová
Členovia komisie z radov odbornej verejnosti:
Ing., Mgr Júlia Rakovská, PhD.
Mgr. Viktor Štrbka
Ing. Michal Knap
Jakub Hovorka

Zápisnice z komisie


Komisia výstavby, dopravy, verejných priestranstiev a územného plánovania

Predseda komisie: Mária Uhlíková
Podpredseda komisie: Ing. Magdaléna Hlavatá
Členovia komisie z radov odbornej verejnosti:
Ing. Ľuboš Ryba
Martin Bednárovský
Ing. arch. Monika Magulová Gombárová
Ing. Pavol Sloboda
Ľuboš Šimo
Jozef Štrbka

Zápisnice z komisie


Komisia životného prostredia

Predseda komisie: MVDr. Rastislav Matiašovič
Podpredseda komisie: Mária Uhlíková
Členovia komisie z radov odbornej verejnosti:
Mgr. Miroslava Smutná
Ing. Vladimír Piskúň
RNDr. Jozef Kočan
Ing. Irenej Denkocy

Zápisnice z komisie


Komisia komunitného rozvoja, kultúry a športu

Predseda komisie: Tibor Lančarič
Podpredseda komisie: ThLic.,PaedDr., PhDr. Ivana Štibraná, PhD.
Členovia komisie z radov odbornej verejnosti:
Mgr. Martin Panák
Lucia Lančaričová
Peter Zvonár
Radoslav Janurík
Lucia Štibraná
Pavol Hájiček

Zápisnice z komisie


Komisia sociálnych vecí a kultúrneho dedičstva

Predseda komisie: ThLic.,PaedDr., PhDr. Ivana Štibraná, PhD.
Podpredseda komisie: Ing. Peter Janiga
Člen komisie z radov poslancov: Mgr. Daša Lančaričová
Členovia komisie z radov odbornej verejnosti:
Mgr. Ivana Janáčková
Ing. Eva Hájičková
Gabriela Fančovičová
Mgr. Andrej Lančarič
Mgr. František Birošík

Zápisnice z komisie


Komisia verejného poriadku, podnikania a regionálneho rozvoja

Predseda komisie: Rastislav Novák
Podpredseda komisie: MVDr. Rastislav Matiašovič
Členovia komisie z radov odbornej verejnosti:
Daniel Mitas
Veronika Dachová
Jakub Kumančík
Mgr. Pavol Kudláč
Matúš Petranský

Zápisnice z komisie


Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Predseda komisie: Ing. Peter Janiga
Podpredseda komisie: Mgr. Daša Lančaričová
Člen komisie z radov poslancov: Ing. Magdaléna Hlavatá

Zápisnice z komisie