Smolenice

Ohlasovacia povinnosť za komunálny odpad

Ohlasovacia povinnosť za komunálny odpad

Občania, ktorým nastali zmeny v platbe poplatku za komunálny odpad (napr. odsťahovanie sa rodinného príslušníka, práca v zahraničí, štúdium v inom meste) sú povinní tieto zmeny ohlásiť na Obecnom úrade v Smoleniciach do 31.1. 2016. K ohláseniu je potrebné priniesť príslušný doklad (o ubytovaní na internáte, o návšteve školy, pracovnú zmluvu,…). Čestné prehlásenie nie je dokladom!
Stiahnuť žiadoti