Smolenice

OZNAM: Prerušenie prevádzky materskej školy

OZNAM: Prerušenie prevádzky materskej školy

Oznamujeme rodičom detí, že prevádzka materskej školy bude prerušená v dňoch 13.12.2022 – 16.12.2022 z dôvodu vysokého výskytu respiračných chorôb.

Prevádzka je prerušená na základe metodického usmernenia RÚVZ v TT č. RÚVZ/2022/03176 zo dňa 22.9.2022 a v zmysle Metodického usmernenia MŠ SR 15/ 2005- R z 31.10.2005 a so súhlasom zriaďovateľa obce Smolenice zastúpenou starostkou Ing. Svetlanou Petrovičovou.