Smolenice

Oznámenie o strategickom dokumente – Nízkouhlíková stratégia župy – výzva na zverejnenie

Oznámenie o strategickom dokumente – Nízkouhlíková stratégia župy – výzva na zverejnenie

Oznámenie o strategickom dokumente – Nízkouhlíková stratégia župy – výzva na zverejnenie
Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava v zastúpení predsedom Trnavského samosprávneho
kraja Mgr. Jozefom Viskupičom, dňa 30.11.2020 predložil Okresnému úradu Trnava, odbor starostlivosti o životné
prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja podľa § 5 zákona NR
SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Oznámenie o strategickom dokumente (ďalej len „oznámenie“)
„Nízkouhlíková stratégia Trnavskej župy“.
Na základe tejto skutočnosti Vás vyzývame, aby ste v zmysle § 6 ods. 5 zákona bezodkladne odo dňa doručenia tejto
výzvy o ňom informovali verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámili, kedy a kde je možné
do oznámenia nahliadnuť. Oznámenie musí byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia.
Stanoviská verejnosti možno v zmysle § 6 ods. 6 zákona predkladať na adresu tunajšieho úradu: Okresný
úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného
prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava. Miesto konania konzultácií: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o
životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917
02 Trnava.
Okresný úrad Trnava ako príslušný orgán, určuje podľa § 6 ods. 4 zákona, že z dôvodu veľkého počtu dotknutých
obcí bude oznámenie na nahliadnutie len vo vybraných obciach; zoznam obcí, v ktorých do oznámenia možno
nahliadnuť OÚ Trnava oznámil aj ostatným dotknutým obciam. Dotknuté obce zverejnia uvedený zoznam obcí spolu
s oznámením v mieste obvyklým.

oznamenie_o_strategickom_dokumente___nizkouhlikova_strategia_zupy___vyzva_na_zverejnenie (1)

NUS Trnavskej župy 30.11. SEA

SEA_NUS