Smolenice

Oznámenie o začatí stavebného konania stavby verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania

Oznámenie o začatí stavebného konania stavby verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania

Číslo: OcÚ/OŽP/30/2022/SK/Zý                                            

Oznámenie o začatí stavebného konania stavby verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania

 Navrhovateľ: BL CARS, s.r.o., 919 08 Boleráz 714,  v zastúpení BEWA,s.r.o., Ovocná 12, 917 08 Trnava, zastúpená Dag Balgavý, Andreja Kubinu 29, 917 01 Trnava  podala dňa 19.01.2022 na stavebný úrad návrh na vydanie stavebného povolenia na stavbu podľa § 58, zákona č.50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení noviel:

 IBV Smolenice „Za bránou“ – II. etapa „SO 01- Komunikácia, spevnené plochy a chodníky“

 Stavebné objekty:

SO 01 Komunikácia, spevnené plochy a chodníky

na pozemkoch registra „C“, parc. č. 2474/2,  LV 3028,    

na pozemkoch registra „E“, parc.č. 1779,   LV 2234

katastrálne územie Smolenice

oznam verej vyhláška Kom Za branou II 09.02.2022 IBV Smolenice-2