Smolenice

Oznámenie o začatí stavebného konania stavby verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania

Oznámenie o začatí stavebného konania stavby verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania

Číslo: OcÚ/OŽP/50/2022/SK/Zý                                             

Oznámenie o začatí stavebného konania stavby verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania

 Navrhovateľ: BL CARS, s.r.o., 919 08 Boleráz 714,  v zastúpení BEWA,s.r.o., Ovocná 12, 917 08 Trnava, zastúpená Dag Balgavý, Andreja Kubinu 29, 917 01 Trnava  podala dňa 26.01.2022 na stavebný úrad návrh na vydanie stavebného povolenia na stavbu podľa § 58, zákona č.50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení noviel:

 IBV Smolenice „Za bránou“ – II.etapa“ SO – 05 Plyn

Stavebné objekty:

SO 05 Plyn

na pozemkoch registra „C“, parc. č. 2474/2, katastrálne územie Smolenice

na pozemkoch registra „E“, parc. č. 1779 a 1671,  katastrálne územie Smolenice          

oznam verej vyhl Plyn 10.02.2022 IBV Smolenice II etapa– kópia – kópia