Smolenice

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnenie stavby verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnenie stavby verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnenie stavby verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu :

“IBV Smolenice – Za bránou II. etapa – technická infraštruktúra”

Verejná vyhláška IBV Smolenice