Smolenice

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania verejnou vyhláškou – povolenie na uskutočnenie vodnej stavby Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Smolenice

Oznámenie