Smolenice

Prenájom nehnuteľného majetku

Prenájom nehnuteľného majetku

Obec Smolenice zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Oznam