Smolenice

„Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2022 – 2030“

„Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2022 – 2030“

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2022 – 2030“

OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA odbor starostlivosti o životné prostredie oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja na Obec Smolenice zaslal podľa § 14 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon“) záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2022 – 2030“, ktoré vypracoval Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja v súčinnosti s orgánom na ochranu zdravia (Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave).

Obstarávateľom je TTSK, Starohájska 10, 917 01 Trnava v zastúpení predsedom Mgr. Jozefom Viskupičom.

Dotknutá obec má povinnosť podľa § 14 ods. 5 zákona zverejniť doručené záverečné stanovisko spôsobom v mieste obvyklým, v lehote do troch pracovných dní od jeho doručenia a oznámiť kde a kedy je možné do neho nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Príslušný orgán zverejnil záverečné stanovisko na webovom sídle MŽP SR na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialnehorozvoja-trnavskeho-samospravn-2

Dátum doručenia : 08.03.2023 ev.č. 208/2023

Dátum zverejnenia : 09.03.2023

002403 Záverečné stanovisko PHRSR TTSK