Smolenice

Rekonštrukcia oporného múru na futbalovom ihrisku

Rekonštrukcia oporného múru na futbalovom ihrisku

Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. „Rekonštrukcia oporného múru na futbalovom ihrisku v Smoleniciach“

Výzva na predloženie ponuky Múr