Smolenice

Slovenská inšpekcia životného prostredia – zverejnenie rozhodnutia CHEMOLAK a.s.

Slovenská inšpekcia životného prostredia – zverejnenie rozhodnutia CHEMOLAK a.s.

Slovenská inšpekcia životného prostredia – zverejnenie právoplatného rozhodnutia CHEMOLAK a.s. integrované povolenie č. 495-39055/2022/Tit/370240106/Z6 zo dňa 21.11.2022 pre prevádzku “Nová varňa živíc”, ktoré nadobudlo právoplatnosť 8.12.2022. Integrované povolenie bude zverejnené 60 dní. 

Vyvesenie rozhodnutia o zmene a doplnení IP : 

vyvesené dňa : 20.12.2022

zverejnenie Chemolak rozhodnutie

Chemolak vyvesenie, zvesenie rozhodnutia

Chemolak doložka právoplatnosti