Smolenice

Správa o hodnotení strategického dokumentu SMART stratégia rozvoja regiónu TTSK

Správa o hodnotení strategického dokumentu SMART stratégia rozvoja regiónu TTSK

Správa o hodnotení strategického dokumentu SMART stratégia rozvoja regiónu Trnavského samosprávneho kraja – zverejnenie

Obstarávateľ strategického dokumentu – Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava v zastúpení predsedom Trnavského samosprávneho kraja Mgr. Jozefom Viskupičom, dňa 24.02.2023 predložil Okresnému úradu Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja podľa § 9 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Správu o hodnotení strategického dokumentu (ďalej len „Správa o hodnotení“) a návrh strategického dokumentu „SMART stratégia rozvoja regiónu Trnavského samosprávneho kraja“. Na základe tejto skutočnosti sme v zmysle § 65g zákona do 10 dní od doručenia tejto výzvy  informovali verejnosť spôsobom v mieste obvyklým. Správa o hodnotení musí byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 21 dní od jej doručenia.

Dátum doručenia : 28.02.2023 ev.č. 162/2023

Dátum zverejnenia : 01.03.2023

Dátum zvesenia : 22.03.2023

SMART Stratégia – návrh (1)

Správa o hodnotení SD SMART stratégia (1)