Smolenice

Správa o hodnotení strategického dokumentu Stratégia rozvoja zdravotníctva na území TTSK v rokoch 2023 – 2027 –  zverejnenie

Správa o hodnotení strategického dokumentu Stratégia rozvoja zdravotníctva na území TTSK v rokoch 2023 – 2027 –  zverejnenie

Správa o hodnotení strategického dokumentu Stratégia rozvoja zdravotníctva na území TTSK v rokoch 2023 – 2027 

Obstarávateľ strategického dokumentu – Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava v zastúpení predsedom Trnavského samosprávneho kraja Mgr. Jozefom Viskupičom, dňa 17.01.2023 predložil Okresnému úradu Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja podľa § 9 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Správu o hodnotení strategického dokumentu (ďalej len „Správa o hodnotení“) a návrh strategického dokumentu „Stratégia rozvoja zdravotníctva na území Trnavského samosprávneho kraja v rokoch 2023 – 2027“. Na základe tejto skutočnosti sme v zmysle § 65g zákona do 10 dní od doručenia tejto výzvy  informovali verejnosť spôsobom v mieste obvyklým. Správa o hodnotení musí byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 21 dní od jej doručenia.

Dátum doručenia : 19.01.2023 ev.č. 37/2023

Dátum zverejnenia : 20.01.2023

Dátum zvesenia : 10.02.2023

Správa o hodnotení SRZ TTSK_13012023_fin

Stratégia rozvoja zdravotníctva TTSK130123