Smolenice

STAVEBNÉ POVOLENIE Verejnou vyhláškou

STAVEBNÉ POVOLENIE Verejnou vyhláškou

Na stavbu: IBV Smolenice Za bránou „SO 01 – Komunikácia, spevnené plochy a chodníky“

Stav povol Kom Za bránou II 18.03.2022