Smolenice

Stratégia rozvoja cestovného ruchu na území TTSK na roky 2023 – 2027

Stratégia rozvoja cestovného ruchu na území TTSK  na roky 2023 – 2027

Stratégia rozvoja cestovného ruchu na území TTSK na roky 2023 – 2027

Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava v zastúpení predsedom Trnavského samosprávneho kraja Mgr. Jozefom Viskupičom, dňa 07.03.2023 predložil Okresnému úradu Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja podľa § 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Oznámenie o strategickom dokumente (ďalej len „oznámenie“) „Stratégia rozvoja cestovného ruchu na území TTSK na roky 2023 – 2027“.

Na základe tejto skutočnosti vyzýval Obec Smolenice, aby ste v zmysle § 6 ods. 5 zákona bezodkladne odo dňa doručenia tejto výzvy o ňom informovali verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámili, kedy a kde je možné do oznámenia nahliadnuť. Oznámenie musí byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia.

Stanoviská verejnosti možno v zmysle § 6 ods. 6 zákona predkladať na adresu tunajšieho úradu: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava. Miesto konania konzultácií: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava. Okresný úrad Trnava ako príslušný orgán, určuje podľa § 6 ods. 4 zákona, že z dôvodu veľkého počtu dotknutých obcí bude oznámenie na nahliadnutie len vo vybraných obciach; zoznam obcí, v ktorých do oznámenia možno nahliadnuť OÚ Trnava oznámil aj ostatným dotknutým obciam. Dotknuté obce zverejnia uvedený zoznam obcí spolu s oznámením v mieste obvyklým.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k Oznámeniu o strategickom dokumente „Stratégia rozvoja cestovného ruchu na území TTSK na roky 2023 – 2027“ do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené, najneskôr do 24.03.2023 na adresu:

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja Kollárova 8, 917 02 Trnava e-mail: martin.pullmann@minv.sk tel: 033/ 55 64 261

Podľa § 63 zákona je možné v prípade potreby vykonať konzultácie počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na základe vopred dohodnutého termínu. Miesto konania konzultácie: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava.

Oznámenie o strategickom dokumente „Stratégia rozvoja cestovného ruchu na území TTSK na roky 2023 – 2027“ je zverejnené aj na internetovej stránke http://enviroportal.sk v časti EIA/SEA.

Rozdeľovník k číslu OU-TT-OSZP2-2023/016187-002

Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava 1 Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava Obec Smolenice, SNP 52, 919 04 Smolenice Obec Cífer, A. Hlinku 31, 919 43 Cífer Mesto Piešťany, Nám. SNP 1475/3, 921 45 Piešťany 1 Mesto Vrbové, Ul. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové Mesto Hlohovec, M.R.Štefánika 1, 920 01 Hlohovec 1 Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov Mesto Galanta, Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta 1 Mesto Sereď, Námestie republiky 10, 926 01 Sereď 1 Mesto Sládkovičovo, Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo Mesto Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 1 Mesto Šamorín, Hlavná 37, 931 01 Šamorín Mesto Gabčíkovo, Hlavná 21, 930 05 Gabčíkovo 1 Mesto Veľký Meder, Komárňanská ulica 207, 932 01 Veľký Meder Mesto Skalica, Námestie slobody 145, 909 01 Skalica 1 Mesto Senica, Štefánikova 56, 905 25 Senica 1 Mesto Šaštín – Stráže, Šaštín-Stráže 0/549, 908 41 Šaštín-Stráže 1 Mesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč 1

Oznámenie o vypracovaní stratégie CR na území TTSK na roky 2023 – 2027

Dátum doručenia : 08.03.2023 ev.č. 209/2023

Dátum zverejnenia : 09.03.2023

Dátum zvesenia : 23.03.2023

Aktualizácia 28.04.2023 :

OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja

ROZSAH HODNOTENIA
strategického dokumentu – „Stratégia rozvoja cestovného ruchu na území TTSK na roky 2023 – 2027“, určený podľa § 8 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

016187 Rozsah hodnotenia