Smolenice

Stratégia rozvoja zdravotníctva na území TTSK v rokoch 2023 – 2027 – zaslanie záverečného stanoviska

Stratégia rozvoja zdravotníctva na území TTSK v rokoch 2023 – 2027 – zaslanie záverečného stanoviska
Stratégia rozvoja zdravotníctva na území Trnavského samosprávneho kraja v rokoch 2023 – 2027 – zaslanie záverečného stanoviska v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z
 
Podľa § 14 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon“) uverejňujeme záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Stratégia rozvoja zdravotníctva na území Trnavského samosprávneho kraja v rokoch 2023 – 2027“, ktoré vypracoval Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja v súčinnosti s orgánom na ochranu zdravia (Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave).
Obstarávateľom je TTSK, Starohájska 10, 917 01 Trnava v zastúpení predsedom Mgr. Jozefom Viskupičom.
Dotknutá obec má povinnosť podľa § 14 ods. 5 zákona zverejniť doručené záverečné stanovisko spôsobom v mieste obvyklým, v lehote do troch pracovných dní od jeho doručenia a oznámiť kde a kedy je možné do neho nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Schvaľujúci orgán nemôže podľa § 15 ods. 2 zákona bez záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu podľa § 12 alebo bez doložky vplyvov podľa § 17 ods. 14 schváliť strategický dokument, ktorý je predmetom posudzovania. Obstarávateľ je povinný podľa § 15 ods. 7 doručiť schválený strategický dokument , ktorému predchádzalo posudzovanie podľa tohto zákona, spolu s informáciami podľa odseku 5 v listinnom vyhotovení a na elektrickom nosiči dát príslušnému orgánu a zároveň ho zverejní na svojej webovej stránke alebo iným vhodným spôsobom. Príslušný orgán má povinnosť podľa § 15 ods. 8 zákona zverejniť schválený strategický dokument spolu s informáciami podľa odseku 5 na webovom sídle ministerstva životného prostredia najneskôr do piatich dní od jeho doručenia podľa odseku 7.
Príslušný orgán zverejnil záverečné stanovisko na webovom sídle MŽP SR na adrese:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategia-rozvoja-zdravotnictva-na-uzemi-trnavskeho-samospravneho-kraj
 
 
Dátum prijatia : 30.03.2023 ev.č. 281/2023
Dátum vyvesenia : 30.03.2023