Smolenice

Upovedomenie o postúpení odvolania -Verejná vyhláška

Upovedomenie o postúpení odvolania -Verejná vyhláška

Okresný úrad Trnava, Odbor opravných prostriedkov č. OU-TT-OOP3-2020/001530 Verejná vyhláška Kováčoví OÚ TT